Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Translačné iniciačné faktory proteínovej rodiny 4E a ich vplyv na reguláciu génovej expresie
Název práce v jazyce práce (slovenština): Translačné iniciačné faktory proteínovej rodiny 4E a ich vplyv na reguláciu génovej expresie
Název práce v češtině: Translační iniciační faktory proteinové rodiny 4E a jejich vliv na regulaci genové exprese
Název v anglickém jazyce: 4E translation initiation factors and their influence on regulation of gene expression
Klíčová slova: iniciace translace; eIF4E1; eIF4E2; 4E-HP; eIF4E3; hypoxická translace; translační represe
Klíčová slova anglicky: translation initiation; eIF4E1; eIF4E2; 4E-HP; eIF4E3, translational silencing, hypoxic translation, translation repression
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: RNDr. Tomáš Mašek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.11.2018
Datum zadání: 13.11.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:28.04.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:05.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2021
Oponenti: RNDr. Martin Převorovský, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
U vyšších eukaryot se vyvinuly paralogické geny kódující translační faktory rodiny 4E. Tyto bílkoviny, ačkoliv jsou velice podobné kanonickému faktoru eIF4E1 na sekvenční úrovni, získaly některé speciální vlastnosti, díky kterým např. regulují preferenční translaci některých mRNA, zprostředkovávají translační inhibici nebo je jejich exprese tkáňově, či vývojově specifická. V lidském genomu můžeme najít vyjma genu pro prototypický eIF4E1 ještě geny pro eIF4E2 (4EHP, 2. třída proteinové rodiny) a eIF4E3 (3. třída).
Navržené téma diplomové práce je zaměřeno na studium vzájemných vztahů mezi jednotlivými proteiny z rodiny eIF4E a jejich vlivem na regulaci genové exprese. Student bude zpracovávat bioinformatickou analýzu datových souborů z RNAseq a RNA IP experimentů. V další fázi proběhne validace výsledků těchto metod pomocí qPCR u vybraných mRNA. Naším cílem je zjistit celkově, jakým způsobem ovlivňuje nadexprese nebo delece daného 4E proteinu genovou expresi. Vybrané geny budou dále studovány dalšími metodami buněčné a molekulární biologie. Student se naučí především následující metody: práce s RNA, qPCR a molekulární klonování, western blot, mikroskopie, práce s lidskými tkáňovými kulturami a transfekce buněk.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Translation initiation exerts a tight control over the last step of gene expression. Higher eukaryotes evolved several eIF4E paralogues that encode distinctly featured proteins, many of which are involved in the preferential translation of specific mRNAs or are tissue- and developmental stage- specific. Besides eIF4E1, the members of class 2 (eIF4E2, 4EHP) and class 3 (eIF4E3) of the eIF4E protein family are encoded by the human genome.
The proposed MSc. thesis will be focused on the study of mutual relationships among eIF4E family members and their influence on gene expression. Student will conduct bioinformatics analysis of RNAseq and RNA IP data. Next, validation of NGS results will be performed by qPCR of selected mRNAs. The aim of this work is to elucidate an influence of overexpression or knockout of particular 4E gene on changes in gene expression. Selected promising target genes will be explored by a palette of molecular and cellular biology methods. Student will mainly learn and use the following methodical approaches: RNA-related methods, qPCR and molecular cloning, western blot, microscopy, human tissue culture propagation and cell transfections.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK