Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Vliv mikroklimatu na rozšíření druhů a složení společenstev mechorostů v porovnání s lišejníky
Název práce v češtině: Vliv mikroklimatu na rozšíření druhů a složení společenstev mechorostů v porovnání s lišejníky
Název v anglickém jazyce: Microclimate as a driver of species distribution and community composition of bryophytes compared with lichens
Klíčová slova: mechorosty, mikroklima, společenstvo, lišejníky, teplota, vlhkost, druhové složení, výskyt druhů
Klíčová slova anglicky: bryophytes, microclimate, community, lichens, temperature, humidity, species composition, species distribution
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: Mgr. Matěj Man
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.11.2018
Datum zadání: 13.11.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:10.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2019
Oponenti: RNDr. Jakub Starosta
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Zdeněk Soldán, CSc.
Předběžná náplň práce
Práce se bude věnovat vlivu mikroklimatu na výskyt, rozšíření a složení společenstev mechorostů a lišejníků. Zvláštní důraz bude kladen na mechorosty. Mikroklima měřené na škále metrů až desítek centimetrů je zejména v bryologii vnímáno jako jeden z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují rozšíření druhů a složení společenstev. S tím je však v rozporu fakt, že prací, které přinášejí měřená terénní data na tak jemné škále není v bryologii mnoho. Bude tedy velice užitečné tyto práce shrnout v ucelené rešerši a vyhodnotiti které mikroklimatické faktory jsou pro mechorosty určující. Součástí práce bude také porovnání, zda a které mikroklimatické faktory jsou společné či odlišné pro distribuci a složení společenstev mechorostů, lišejníků a cévnatých rostlin.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK