Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výchova a vzdělávání hospitalizovaných dětí
Název práce v češtině: Výchova a vzdělávání hospitalizovaných dětí
Název v anglickém jazyce: Education of hospitalized children
Klíčová slova: Hospitalizace, škola při nemocnici, vzdělávání v nemocnici, sociální a vzdělávací potřeby, rodina
Klíčová slova anglicky: Hospitalization, hospital school, education in a hospital,social and educational needs, family
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.11.2018
Datum zadání: 07.11.2018
Datum a čas obhajoby: 05.09.2019 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R210, 210, 2. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:12.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2019
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Autorka v práci shromáždí poznatky (odborné, legislativní) vážící se k problematice potřeb dlouhodobě hospitalizovaného dítěte a zajištění jejich uspokojování. Blíže se soustředí na oblast potřeb vzdělávacích a sociálních, které se pojí s docházkou dítěte do školy (např. komunikace s kmenovou třídou).
V empirické části bude diplomantka zkoumat, jaká je realita vzdělávání dlouhodobě hospitalizovaných dětí a jak ji tyto děti hodnotí. Základní metodou empirické části práce budou hloubkové rozhovory s hospitalizovanými dětmi.

Bude zajištěno dodržování etických pravidel a pravidel v souladu s opatřeními GDPR.

Autorka samostatně provede rešerši odborné literatury (alespoň 4 titulů ze seznamu literatury, z toho alesoň 1 zahraničního). Následně si sjedná konzultaci s vedoucí práce, kde bude finalizován obsah a osnova práce (na základě seznamu prostudované literatury). Dále bude autorka zasílat jednotlivé kapitoly práce k připomínkám. Poslední konzultaci může autorka využít nejpozději 14 dní před odevzdáním práce, kdy vedoucí přehlédne celý text práce.
Seznam odborné literatury
MATĚJČEK, Zdeněk. Psychologie nemocných a zdravotně postižených dětí. 3. přeprac. vyd. Jinočany: H & H, 2001. ISBN 80-86022-92-7.
DLOUHÁ, Jana a Martin DLOUHÝ. Sociální opora hospitalizovaného dítěte. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. ISBN 978-80-7290-613-0.
DLOUHÁ, Jana a Martin DLOUHÝ. Pedagogická podpora nemocného dítěte. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2015. ISBN 978-80-7290-838-7.
Dlouhá, Jana. Vyučovací proces v ZŠ při nemocnicích. Speciální pedagogika: Časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky, 2008, 18(3), s. 197-217. ISSN 1211-2720. Zdroj: https://www.sancedetem.cz/srv/www/content/pub/cs/odborna-knihovna/vyucovaci-proces-v-zs-pri-nemocnicich-15159.html
PLEVOVÁ, Ilona a Regina SLOWIK. Komunikace s dětským pacientem. Praha: Grada, 2010. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-2968-8.
OPATŘILOVÁ, Dagmar, Zita NOVÁKOVÁ a Marie VÍTKOVÁ. Intervence u dětí se zdravotním postižením v raném věku: texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2012. ISBN 978-80-7315-240-6.
VALENTA, Milan. Herní specialista v somatopedii. 3. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. ISBN 978-80-244-2137-7.
BARTOŇOVÁ, Miroslava, Dagmar OPATŘILOVÁ a Marie VÍTKOVÁ. Přístupy k dětem a mládeži se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním mimo školu: texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2013. ISBN 978-80-7315-242-0.
ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-313-0.

http://detivnemocnici.cz/charter/
http://detivnemocnici.cz/charter/fcc.html
Pedagog v nemocniční škole: http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=4600
www.skolamotol.cz
Educational services for hospitalized children. National Center for Biotechnology Information [online]. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2786947/
Using fading therapy with children : [online]. Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1046/j.1365-2532.1999.00192.x


Předběžná náplň práce
Autorka v práci shromáždí poznatky (odborné, legislativní) vážící se k problematice potřeb dlouhodobě hospitalizovaného dítěte a zajištění jejich uspokojování. Blíže se soustředí na oblast potřeb vzdělávacích a sociálních, které se pojí s docházkou dítěte do školy (např. komunikace s kmenovou třídou).
V empirické části bude diplomantka zkoumat, jaká je realita vzdělávání dlouhodobě hospitalizovaných dětí a jak ji tyto děti hodnotí. Základní metodou empirické části práce budou hloubkové rozhovory s hospitalizovanými dětmi.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK