Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zborcené přímkové plochy
Název práce v češtině: Zborcené přímkové plochy
Název v anglickém jazyce: Non-developable ruled surfaces
Klíčová slova: zborcená přímková plocha, klasifikace ploch, parametrická rovnice plochy, Rhinoceros 3D, výukové modely
Klíčová slova anglicky: non-developable ruled surface, classification of the surfaces, parametrical equation of the surface, Rhinoceros 3D, teaching models
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Vedoucí / školitel: RNDr. Petra Surynková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.11.2018
Datum zadání: 15.11.2018
Datum a čas obhajoby: 24.06.2019 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:15.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2019
Oponenti: RNDr. Jana Hromadová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Prostudujte literaturu a uveďte přehledné schéma klasifikace geometrických ploch s ohledem na plochy používané v technické praxi. Zaměřte se na zborcené přímkové plochy, uveďte jejich parametrická vyjádření, geometrické vlastnosti a konkrétní užití v praxi. Práce bude sloužit jako doplňkový text k základní literatuře pro studenty a učitele technicky zaměřených oborů středních škol. Součástí práce bude též tvorba fyzických modelů částí vybraných ploch, které by bylo možné využít přímo ve výuce.
Seznam odborné literatury
[1] G. Farin: Curves and Surfaces for Computer-Aided Geometric Design: A Practical Guide, Academic Press, 1988.

[2] H. Pottman, A. Asperl, M. Hofer, A. Kilian: Architectural geometry, Bentley Institute Press, USA, 2007.

[3] L. Boček, V. Kubát: Diferenciální geometrie křivek a ploch. SPN – Státní pe-dagogické nakladatelství, Praha, 1983.

[4] A. Urban: Deskriptivní geometrie II, SNTL, 1967.

[5] R. Piska, V. Medek: Deskriptivní geometrie II, SNTL, 1975.

[6] Š. Voráčová a kol.: Atlas geometrie, Academia, 2012.
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se věnuje zborceným přímkovým plochám, jejich teoretickému
popisu a postupům tvorby fyzických modelů využitelných ve výuce. Teoretická část
je zaměřena na definice základních pojmů a klasifikaci geometrických ploch. Ze
zborcených přímkových ploch je hlouběji představeno šest vzorových ploch druhého
až čtvrtého stupně - jednodílný rotační hyperboloid, zborcený hyperboloid,
hyperbolický paraboloid, Küpperův konoid, Plückerův konoid a přímý kruhový
konoid. V praktické části byly vzorové plochy z teoretické části zpracovány pomocí
grafického softwaru Rhinoceros 3D a zkonvertovány programem Slic3r PE do
vstupu kompitabilního s 3D tiskárnou, na které byly vytištěny. Vytvořeno tak bylo
několik názorných výukových modelů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor thesis deals with non-developable ruled surfaces, their theroretical
description and procedures of creating physical models for educational purposes. The
theoretical part is focused on definitions of basic concepts and classification of
geometric surfaces. The non-developable ruled surfaces are represented with more
detailed theoretical description by six sample surfaces of the second to fourth degree,
i.e. one-sheeted hyperboloid, eliptic hyperboloid, hyperbolic paraboloid, Küpper's
conoid, Plücker's conoid, and a right circular conoid. The practical part describes
modeling of the sample surfaces from the theoretical part using the Rhinoceros 3D
graphics software. Prepared models were converted by Slic3r PE into a 3D printer
compable input and printed out. Several illustrative physical models for education
were created using this procedure.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK