Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků základních škol ve vztahu k Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky
Název práce v češtině: Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků základních škol ve vztahu k Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky
Název v anglickém jazyce: Professional Qualification of Pedagogical Staff of Elementary and Secondary Schools in relation to the Long-term Plan for Education and Development of the Educational System of the Czech Republic
Klíčová slova: pedagogický pracovník, zákon o pedagogických pracovnících, Česká školní inspekce, ředitel školy, učitel, vychovatel, trh práce, výjimka ze zákona
Klíčová slova anglicky: pedagogical worker, Pedagogical Workers Act, Czech School Inspection, headmaster, teacher, educator, labor market, exception to the law
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jindřich Kitzberger
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.06.2018
Datum zadání: 03.11.2018
Datum a čas obhajoby: 04.09.2019 08:30
Místo konání obhajoby: Myslíkova 7, Praha 1, M006, velká posluchárna
Datum odevzdání elektronické podoby:12.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2019
Předmět: Obhajoba diplomové práce (management vzd.) (OSZD005MN)
Oponenti: prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA, mimořádný profesor Univerzity Karlovy
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se bude zabývat současnými kvalifikačními požadavky na pedagogické pracovníky působící na základních školách, a to v kontextu dosahování dílčích cílů stanovených Strategií vzdělávací politiky do roku 2020. Bude rozdělena do dvou částí. V teoretické části se bude věnovat novelám zákona č. 563/2004 Sb. (Zákona o pedagogických pracovnících) z pohledu zákonných nároků na odbornou kvalifikaci pedagogických pracovníků a bude hledat propojení s dílčími cíli definovanými ve Strategii vzdělávací politiky 2020 a dalších kurikulárních dokumentech. Zachytí možná úskalí zajištění kvalifikovaných pedagogických pracovníků, která vyplývají z regionálních situací na trhu práce a uvede možnosti jejich řešení včetně stanovisek kontrolních orgánů, zejména České školní inspekce. Definuje vládní priority ve vztahu k učitelské profesi. Výzkumná část porovná dostupnost kvalifikovaných pedagogických pracovníků v regionech ze dvou různých krajů České republiky, u kterých je předpoklad různých potenciálů na trhu práce.
Cílem práce je provedení analýzy přítomnosti nekvalifikovaných pedagogických pracovníků působících na základních školách ve dvou různých regionech České republiky a definování možných příčin daného stavu.
Dílčím cílem práce je popsat využívané způsoby řešení nedostatku kvalifikovaných pracovníků ze strany oslovených ředitelů škol ve vybraných regionech.
Seznam odborné literatury
1) ŠIKÝŘ, Martin, David BOROVEC a Irena TROJANOVÁ. Personalistika v řízení školy. 2., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, 186 s. ISBN 978-80-7552-264-1.

2) POL, Milan. Škola v proměnách. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 194 s. ISBN 978-80-210-4499-9.

3) PUŠKINOVÁ, Monika. Právo pro ředitele škol v kostce. Praha: Wolters Kluwer, 2014, 323 s. ISBN 978-80-7478-397-5.

4) ŠIKÝŘ, Martin, David BOROVEC a Irena TROJANOVÁ. Personalistika v řízení školy. 2., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, 186 s. ISBN 978-80-7552-264-1.

5) TROJANOVÁ, Irena. Vedení lidí ve školách a školských zařízeních. Praha: Wolters Kluwer, 2014, 120 s. ISBN 978-80-7478-656-3.
6) TROJANOVÁ, Irena, Václav TROJAN a Jindřich KITZBERGER. Kompetence řídících pracovníků ve školství. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, 103 s. ISBN 978-80-7357-899-2.

7) TRUNDA, Michal. Zákon o pedagogických pracovnících s odborným výkladem. 2. vyd. Třinec: RESK, 2014, 162 s. ISBN 978-80-87675-05-2.

8) VALENTA, Jiří. Zákon o pedagogických pracovnících: prakticky a přehledně. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010, 143 s. ISBN 978-80-7357-567-0.

9) VALENTA, Jiří. Právní rámec řízení škol a školských zařízení: pedagog mezi paragrafy. Třetí vydání. Karviná: Paris, 2016. 364 stran. ISBN 978-80-87173-36-7.

10) VODÁKOVÁ, Soňa. Práva a povinnosti ředitele školy ve vztahu ke kontrolním orgánům: závěrečná práce "Kvalifikačního studia pro ředitele škol a školských zařízení": září 2009 - květen 2010. 1. vyd. Praha: Národní institut pro další vzdělávání, 2010. 32 s. ISBN 978-80-86956-61-9.
Předběžná náplň práce
A.Teoretické vymezení
1.Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky.
2.Vzdělávání učitele v ČR
3.Novely zákona č. 563/2004 Sb.
4.Vzdělávací systém a trh práce
5.Kontrolní činnost České školní inspekce – metodické pokyny ve vztahu k odborné kvalifikaci pedagogických pracovníků
B.Empirická část
1.Stanovení a ověření cíle.
2.Metodika šetření
3.Interpretace výsledků šetření
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK