Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ověření reliability Testu zrakového vnímání
Název práce v češtině: Ověření reliability Testu zrakového vnímání
Název v anglickém jazyce: Reliability Evaluation of Visual Perception Test
Klíčová slova: Zrakové vnímání, předškolní věk, reliabilita, diagnostika, diagnostický materiál, Test zrakového vnímání
Klíčová slova anglicky: Visual perception, preschool age, reliability, diagnostics, diagnostic materiál, visual perception test
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.10.2018
Datum zadání: 31.10.2018
Datum a čas obhajoby: 11.09.2019 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:12.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2019
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Marie Mlčková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce s názvem Ověření reliability Testu zrakového vnímání navazuje na pilotní výzkum Felcmanové (2015) v ověřování reliability Testu zrakového vnímání metodou test-retest. Protože původní výzkum zahrnoval méně početný výzkumný vzorek, bylo hlavním cílem této diplomové práce získat data početnějšího výzkumného vzorku a poměřit nové výsledky s výsledky původními. Vzhledem ke stanovenému cíli byla zvolena metoda test-retest, stejně jako při původním pilotním výzkumu autorky Testu zrakového vnímání. Kromě hlavního cíle byla také v rámci této práce formulována některá doporučení k úpravě testu a manuálu (podrobnější instrukce, praktická ukázka a příklady vyhodnocení). Dalším cílem bylo i diagnostikovat úroveň zrakového vnímání dětí tvořících výzkumný vzorek.
Teoretická východiska vytváří pozadí aktuálních poznatků z oblasti zrakového vnímání a diagnostiky i celkových specificích diagnostiky zrakového vnímání dětí v předškolním věku. Vzorek pro ověření reliability tvořilo 57 probandů předškolního věku. V rámci explorace dat bylo vyřazeno celkem 8 probandů, jejichž výsledky byly shledány jako extrémní.
Výzkumem bylo zjištěno, že koeficient shody měření prostřednictvím testu a retestu dosáhl hodnoty 0,83 (0,82882) u výběrového souboru N=57 a hodnoty 0,84 (0,841063) u výběrového souboru bez extrémních hodnot N=49. Na základě těchto koeficientů byl ověřovaný test shledán jako dostatečně spolehlivý pro měření psychomotorických schopností dětí v předškolním věku a to i přesto, že původní změřená hodnota autorky byla o málo vyšší.

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis called Verification of a Reliability of The Visual Perception Test built on a pilot study of Felcmanová (2015), who using test-retest reliability, developed a test for visual perception. Due to previous research including a smaller sample size, the main aim of this thesis was to gather data of a larger sample and compare the new and previous results. Given this objective, the test-retest methodology was therefore adopted for this project as well. Besides this main goal, recommendations were formulated for adjusting the test and manual (more detailed instructions, practical demonstration and evaluation examples). Simultaneously this research diagnosed the level of visual perception of children forming the research sample.

The theoretical backgrounds builds the backdrop of current knowledge in the field of visual perception and diagnostic, to which results were eventually related. It further describes specifics of diagnostic of children in pre-school age. The chosen sample for the verification of reliability consisted of 57 pre-school age children. During the data exploration eight children were selected, whose results were found to present extreme values.

As a consequence this research has found that the co-efficient of conformity of measurement through the test-retest method reached a value of 0,83 (0,82882) for sample N =57 and a value of 0,84 (0,841063) for sample N=49. Based on these values the test was found to be sufficiently reliable for measuring psychomotor abilities of pre-school children, even though the original measurement value by Felcmanová (2015) was slightly higher.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK