Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Registrová variabilita českých internetových textů
Název práce v češtině: Registrová variabilita českých internetových textů
Název v anglickém jazyce: Register variability of Czech internet texts
Klíčová slova: registr|multidimenzionální analýza|variabilita|internet
Klíčová slova anglicky: register|multi-dimensional analysis|variability|internet
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.10.2018
Datum zadání: 01.11.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.11.2018
Datum a čas obhajoby: 09.09.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se pokusí o zmapování registrové variability textů, které jsou běžně k výzkumným účelům k dispozici badatelům na českém internetu (searchable web). Teoretickým východiskem práce bude korpusový multidimenzionální přístup k variabilitě jazyka (viz zejm. Biber 1988, 1990, 1995, 2014; Biber & Conrad 2009); materiálově bude práce vycházet jednak z českého modelu jazykové variability (Cvrček et al. 2018a, 2018b) a jednak z webového korpusu Araneum Bohemicum (Benko 2014). Samotné srovnání variability offline a online domény bude inspirováno přístupem k témuž problému v angličtině (Biber & Egbert 2016) s přihlédnutím ke specifikům české jazykové situace a lingvistické tradice (Hoffmannová et al. 2016).
Seznam odborné literatury
Benko, V. (2014): Aranea: Yet Another Family of (Comparable) Web Corpora. In: Sojka, P. – Horák, A. – Kopeček, I. – Pala, K. (eds): TSD 2014, LNAI 8655, 257–264. Springer International Publishing.
Biber, D. (1988): Variation across speech and writing. Cambridge: Cambridge University Press.
Biber, D. (1990): Methodological Issues Regarding Corpus-based Analyses of Linguistic Variation. Literary and Linguistic Computing 5(4). 257–269.
Biber, D. (1995): Dimensions of register variation: A cross-linguistic comparison. Cambridge: Cambridge University Press.
Biber, D. (2014): Using multi-dimensional analysis to explore cross-linguistic universals of register variation. Languages in Contrast 14(1). 7–34.
Biber, D. & Conrad, S. (2009): Register, genre, and style. Cambridge: Cambridge University Press.
Biber, Douglas & Jesse Egbert. 2016. Register Variation on the Searchable Web: A Multi-Dimensional Analysis. Journal of English Linguistics 44(2). 95–137.
Cvrček, V. et al. (2018a): From extra- to intratextual characteristics: Charting the space of variation in Czech through MDA. Corpus Linguistics and Linguistic Theory. DOI: 10.1515/cllt-2018-0020
Cvrček, V. et al. (2018b): Variabilita češtiny: multidimenzionální analýza. Slovo a slovesnost 79, s. 293–321.
Hoffmannová, J. – Homoláč, J. – Chvalovská, E. – Jílková, L. – Kaderka, P. – Mareš, P. – Mrázková, K. (2016): Stylistika mluvené a psané češtiny. Praha: Academia.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK