Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Německé frazeologismy v porovnání s českými
Název práce v češtině: Německé frazeologismy v porovnání s českými
Název v anglickém jazyce: Comparison of a German and Czech phraseology
Klíčová slova: frazeologie, frazeologismus, frazeologické výrazy, lexikologie, porovnání, přísloví, rčení, klišé, frazém, idiom, kolokace, fráze, ustálené spojení, české frazeologismy, německé frazeologismy, česká frazeologie, německá frazeologie
Klíčová slova anglicky: phraseology, phraseologism, phraseological expression, lexicology, comparison, proverb, saying, set phrase, idiom, collocation, fixed expression, phrase, Czech idioms, german idioms, Czech phraseology, German phraseology
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra germanistiky (41-KG)
Vedoucí / školitel: doc. Dr. phil. PhDr. Dalibor Zeman, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.10.2018
Datum zadání: 31.10.2018
Datum a čas obhajoby: 22.05.2019 08:30
Místo konání obhajoby: Spálená 10, Praha 1, SP216
Datum odevzdání elektronické podoby:16.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2019
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Christiane Poimer, Mag. phil.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studentka se v první části bude zabývat teoretickým rozborem tématu s využitím sekundární literatury. V druhé části využije poznatky získané v části první k práci s daty z německých a českých periodik.
Seznam odborné literatury
BURGER, Harald (2003): Phraseologie. Eine Einführung am Beispiel des Deutschen. Berlin: Erich Schmidt.
CIEŚLAROVÁ, Eva. Phraseologismen im Wörterbuch und im deutschen und tschechischen Sprachgebrauch: am Beispiel von Phraseologismen mit dem Bild von Mann und Frau. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2010. 228 s. Sprache System und Tätigkeit; Bd. 62.
ČERMÁK, František (1983): Slovník české frazeologie a idiomatiky. Přirovnání. Praha: Academia.
DUDEN (1999):"Das große Wörterbuch der deutschen Sprache": in zehn Bänden/hgg. vom wissenschaftlichen Rat der Dudenredaktion. 3., völlig neu bearb. und erweit. Aufl. Mannheim: Bibliogr. Institut
ĎURČO, Peter (1994): Probleme der allgemeinen und kontrastiven Phraseologie. Am Beispiel Deutsch und Slowakisch. Heidelberg: Groos.
FÖLDES, Csaba (1996): Deutsche Phraseologie kontrastiv. Intra- und interlinguale Zugänge. Heidelberg: Julius Groos Verlag.
KORHONEN, Jarmo - WOTJAK, Barbara (2001): Kontrastivität in der Phraseologie. In: G. Helbig, L. Götze, G. Henrici, H. J. Krumm (Hgg.): Deutsch als Fremdsprache. Ein internationales Handbuch. 1. Halbband. Berlin, New York: de Gruyter, 224-236.
PALM, Christine. Phraseologie: eine Einführung. Tübingen: Gunter Narr Verlag, ©1997. xii, 130 s. Narr Studienbücher.
PILZ, Klaus Dieter. Phraseologie: Redensartenforschung. Stuttgart: J.B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, 1981. x, 147 stran. Sammlung Metzler: Realien zur Literatur. Abt. C, Sprachwissenschaft
SCHEMANN, Hans (1993): Deutsche Idiomatik: die deutschen Redewendungen im Kontext. 1. Auflage. Stuttgart, Dresden: Klett Verlag für Wissen und Bildung.
SIEBENSCHEIN, Hugo (1983, 1986): Česko-německý slovník. I.-II. díl. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.
SIEBENSCHEIN, Hugo (1988): Německo-český slovník. I.-II. díl. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.
VEPŘEK, Kliment, ed. Böhmisch-deutsche und deutsch-böhmische Phraseologie: = česko-německá a německo-česká úsloví. Brünn: Carl Winiker, 1909. 179 s.
Předběžná náplň práce
Práce se zabývá vysvětlením slova frazeologismus a frazeologie obecně. Studuje původ, rozdělení a vývoj frazeologických výrazů v obou jazycích - němčině a češtině. Porovnává oba jazyky ve vztahu k frazeologii, výskyt a popularitu, jinými slovy hustotu využití frazeologismů v různých publicistických textech. Dále zkoumá příbuznost a propojení frazeologismů s podobným nebo stejným významem.
Periodika pro praktickou část : Der Spiegel, Das Bild, Frankfurter allgemeine Zeitung, Sächsische Zeitung, Respekt, Blesk, Lidové noviny, Kralupský zpravodaj
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis clarifies the definition of the word phraseologism and phraseology in general. It deals with the origin, division and development of phraseological expressions in both languages - Czech and German. It compares the languages in relation to phraseology, occurence and popularity. In other words in relation to frequency of using of fixed expressions. A part of the thesis is also a study of connection between Czech and German phraseology.
Periodicals for the practical part: Der Spiegel, Das Bild, Frankfurter allgemeine Zeitung, Sächsische Zeitung, Respekt, Blesk, Lidové noviny, Kralupský zpravodaj
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK