Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Aspekty ovlivňující profesní rozvoj ředitele v pedagogické oblasti
Název práce v češtině: Aspekty ovlivňující profesní rozvoj ředitele v pedagogické oblasti
Název v anglickém jazyce: Aspects influencing the professional development of headmaster in pedagogical sphere
Klíčová slova: Ředitel školy, mateřská škola, pedagog, vzdělávání, motivace
Klíčová slova anglicky: School Director, Kindergarten, teacher, education, motivation
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jindřich Kitzberger
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.06.2018
Datum zadání: 28.10.2018
Datum a čas obhajoby: 20.05.2019 10:00
Místo konání obhajoby: Myslíkova 7, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:07.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 20.05.2019
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (SMG) (OSZD004SM)
Oponenti: Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je zmapovat a vymezit aspekty profesního rozvoje ředitele mateřské školy ve vztahu k jeho pedagogickému působení.

Výzkumné otázky nebo předpoklady

1. Které aspekty mají zásadní vliv na profesní rozvoj ředitelů mateřských škol v Praze?
2. Jak ovlivňují manažerské povinnosti ředitele mateřských škol jeho profesní rozvoj v oblasti pedagogických činností?
Půjde o kvalitativní šetření s použitím řízeného rozhovoru.
Seznam odborné literatury
BĚLOHLÁVEK, František. 20 typů lidí: jak s nimi jednat, jak je vést a motivovat. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 2012. Komunikace (Grada). ISBN 9788024743233.
Burkovičová, R. 2013. Obtížnost profesních činností v učitelství pro mateřské školy. Ostrava: Ostravská univerzita, 2013. ISBN 978-80-7464-403-0
LAZAROVÁ, Bohumíra. Cesty dalšího vzdělávání učitelů. Brno: Paido, 2006. ISBN 80-7315-114-6.
PLAMÍNEK, Jiří. Tajemství motivace: jak zařídit, aby pro vás lidé rádi pracovali. 2., dopl. vyd. Praha: Grada, 2010. Poradce pro praxi. ISBN 9788024734477
PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 7., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2013. ISBN 9788026204039.
SVOBODOVÁ, Eva a Miluše VÍTEČKOVÁ. Osobnost předškolního pedagoga: sebereflexe, sociální kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál, 2017. ISBN 9788026212430.
SYSLOVÁ, Zora a kol. Jak úspěšně řídit mateřskou školu. 2., doplněné a aktualizované vyd.
Praha: Wolters Kluwer, 2015. 344 s. ISBN 978-80-7478-859-8.
Trojan V. 2014. Pedagogický proces a jeho řízení. Praha : Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-539-9.
TROJAN, Václav. Přístupy k efektivitě z pohledu managementu vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2016. ISBN 9788072908974.
TROJAN, Václav. Ředitel současné školy: pět aktuálních situací a jejich řešení. Praha: Raabe, 2015. Dobrá škola. ISBN 9788074962110.
Trojanová I. 2014. Vedení lidí ve školách a školských zařízeních. Praha : Wolters Kluwer, a.s., 2014. str. 41. ISBN 978-80-7478-656-3.
Předběžná náplň práce

ÚVOD
1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ
1.1 PEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK PŘEDŠKOLNÍHO ZAŘÍZENÍ
1.2 ŘEDITEL ŠKOLY
1.2.1 Ředitel školy a jeho postavení
1.2.2 Pedagogická činnost ředitele
1.3 PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA
1.4 NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ
1.5 KARIÉRNÍ SYSTÉM V ČR
1.6 KARIÉRNÍ SYSTÉM SR
1.7 PROFESNÍ ROZVOJ V MEZINÁRODNÍM ŠETŘENÍ
1.8 NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ
1.9 PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V EVROPSKÝCH ZEMÍCH
1.10 MATEŘSKÁ ŠKOLA
2. ASPETKTY OVLIVŇUJÍCÍ PROFESNÍ ROZVOJ ŘEDITELEŠKOLY
2.1 ASPEKTY
2.2 VNITŘNÍ ASPEKTY
2.2.1 Osobnostní kompetence
2.2.2 Vnitřní motivace
2.2.3 Zdravé sebehodnocení, sebereflexe
2.2.4 Sebepoznání a sebepřijetí
2.2.5 Sebeřízení
2.2.6 Práce s časem
2.2.7 Stres, syndrom vyhoření
2.3 VNĚJŠÍ ASPEKTY
2.3.1 Vnější motivace
2.3.2 Manažerská funkce
2.3.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků
2.3.4 Hospitace
2.3.5 Kultura a klima školy
2.3.6 Shrnutí
3. ZÁVĚR TEORETICKÉ ČÁSTI
4. POPIS VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ
4.1 CÍL ŠETŘENÍ, VÝZKUMNÉ OTÁZKY
4.1.1 Výzkumné metody sběru dat
4.1.2 Pilotní šetření
4.1.3 Výzkumný postup u dotazníkového šetření
4.1.4 Výzkumný postup rozhovoru
4.2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ
4.2.1 Výsledky dotazníkového šetření
4.2.2 Grafické znázornění s komentáři
4.3 ROZHOVOR
4.3.1 Otázky, odpovědi a komentáře
4.4 SHRNUTÍ, VYHODNOCENÍ VÝZKUMNÝCH OTÁZEK
5. ZÁVĚR
6. SEZNAM LITERATURY, INFORMAČNÍCH ZDROJŮ
7. SEZNAM PŘÍLOH
7.1 PŘÍLOHY
7.2 SEZNAM TABULEK
7.3 SEZNAM ZKRATEK

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK