Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mapování chování a postojů k užívání tabákových výrobků u žáků 3. - 5. tříd základních škol v Aši: dotazníkové šetření
Název práce v češtině: Mapování chování a postojů k užívání tabákových výrobků u žáků 3. - 5. tříd základních škol v Aši: dotazníkové šetření
Název v anglickém jazyce: Mapping of behavior and attitudes toward the use of tobacco products among students from 3rd to 5th grades of primary schools in Aš: questionnaire survey
Klíčová slova: prevence, chování, postoje, tabákové výrobky, studenti
Klíčová slova anglicky: prevention, behavior, attitudes, tobacco products, students
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN (11-00611)
Vedoucí / školitel: Mgr. Adam Kulhánek, Ph.D., MBA
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.10.2018
Datum zadání: 26.10.2018
Datum a čas obhajoby: 14.06.2019 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2019
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01638)
Oponenti: Mgr. Marián Vanek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cíl studie: Zmapovat chování a postoje k užívání tabákových výrobků u žáků 3. - 5. tříd základních škol v Aši
Metodika studie: kvantitativní výzkum
Výzkumný soubor: vybraní žáci 3. - 5. tříd základních škol v Aši (předpokládaný rozhsah souboru 200-300 respondentů)
Výběrové metody: z každé školy bude náhodně vybrána (např. losováním třídních učitelů) jedna třetí, čtvrtá a pátá třída
Metody tvorby dat: dotazníkové šetření
Metody analýzy dat: fixace dat do elektronické podoby, popisná statistika
Seznam odborné literatury
Předběžný seznam odbornné literatury
Miovský, M., Skácelová, L., Zapletalová, J., Novák, P., Barták, M., Bártík, P., et al. (2015). Prevence rizikového chování ve školství (Druhé, přepracované a doplněné vydání). Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze
Miovský, M., Adámková, T., Barták, M., Čabalová, L., Čech, T., Doležalová, P., et al. (2015). Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování. (Druhé, přepracované a doplněné vydání). Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze
Miovský, M., Gabrhelík, R., Charvát, M., Šťastná, L., Jurystová, L., & Martanová, V.(2015). Kvalita a efektivita v prevenci rizikového chování dětí a dospívajících. Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze
Miovský, M., Aujezká, A., Burešová, I., Čabalová, L., Červenková, E., Exnerová, M., et al. (2015). Programy a intervence školské prevence rizikového chování v praxi (Druhé, přepracované a doplněné vydání). Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze
Kabíček, P., Csémy, L., & Hamanová, J. (2014). Rizikové chování v dospívání a jeho vztah ke zdraví. Praha: Stanislav Juhaňák - Triton.
Králíková, E. (2015). Diagnóza F17: závislost na tabáku. Praha: Mladá fronta.
Kalina, K., et al. (2003). Drogy a drogové závislosti – mezioborový přístup. Praha: Úřad vlády ČR
Pavlas Martanová, V. (Ed.) (2012). Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga.
MŠMT (2009a). Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školstvím mládeže a tělovýchovy na období 2013 – 2018
Váňová, A., Skývová, M., & Malý, M. (2018). Užívání tabáku v České republice 2017. Retrieved fromhttp://www.szu.cz/uploads/documents/szu/aktual/uzivani_tabaku_2017.pdf
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se zaměřuje na cílovou skupinu žáků 3. - 5. tříd základních škol, tedy věkovou kategorie ve které děti nejčastěji prochází prvními iniciačními pokusy užívat tabák. Preventivní aktivity by tak měly být cíleny zejména do tohoto vývojového stádia žáků.
Cílem studie je zmapovat chování a postoje k užívání tabákových výrobků u žáků 3. - 5. tříd základních škol v Aši. Bude vybrán vzorek žáků v zastoupení jednotlivých ročníků na základních školách v Aši. Data budou sbíráná formou dotazníkového šetření a analyzována s pomocí metod popisné statistiky. Vzhledem k tomu, že se jedná o cílovou skupinu dětí pod 15 let věku, bude vyžadován jak souhlas vybraných škol, tak také rodičů zapojených žáků.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Background:Tobacco products are a global phenomenon, among the social and economic classes of the world population. Smoking is also one of the most common forms of risk behaviour among children and adolescents. According to world research, this is also a major problem among children and adolescents. In the ESPAD research, the Czech Republic belongs among the countries with the highest lifetime prevalence of tobacco products among children and adolescents.
Objective:The aim of the work was to map the attitudes and use of tobacco products among pupils of the 3rd - 5th classes of selected primary schools in city Aš.
Methods: This bachelor thesis research is based on a quantitative method. The research was carried out by a questionnaire survey. Data were analyzed in MS Excel using descriptive statistics methods. Respondents are represented in one third, fourth and fifth class from each primary school in Aš.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK