Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vizuální symbolismus v českém znakovém jazyce
Název práce v češtině: Vizuální symbolismus v českém znakovém jazyce
Název v anglickém jazyce: Visual symbolism in Czech sign language
Klíčová slova: ikoničnost|ikonické mapování|metafora|metaforické mapování|zdvojené mapování|vizuální symbolismus|zvukový symbolismus|český znakový jazyk
Klíčová slova anglicky: iconicity|iconic mapping|metaphor|metaphoric mapping|double mapping|visual symbolism|sound symbolism|czech sign language
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.11.2018
Datum zadání: 02.11.2018
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.11.2018
Datum a čas obhajoby: 27.01.2020 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.01.2020
Datum proběhlé obhajoby: 27.01.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Anotace:
Cílem práce je zmapovat vizuální symbolismus tak, jak je (i v širších kontextech ikoničnosti/vizuální motivovanosti, ikonického/ikonicko-metaforického mapování) chápán, resp. vykládán v lingvistice různých znakových jazyků, a ilustrovat jeho uplatnění v znakovém jazyce českém.

Zásady pro vypracování práce:
- Prostudovat odbornou literaturu z lingvistiky znakových jazyků věnovanou zvl. (a) ikoničnosti a vizuální (ikonické) motivaci; (b) principům ikonického / metaforicko-ikonického kódování (mapování) mentálních představ do vizuálně motivovaných znaků; (c) tzv. vizuálnímu symbolismu. Poznatky odborné literatury z okruhů (a) a (b) reprodukovat, komentovat, usouvztažnit a doložit příklady.
- I v kontextu zvukového symbolismu jazyků mluvených detailně vyložit pojem/termín vizuální symbolismus (vztah mezi konstitutivními elementy /aspekty/parametry znaku a významem); doložit příklady z cizích znakových jazyků pojednanými v prostudované literatuře.
- Ze Slovníku znakové řeči excerpovat znaky s místem artikulace ústa; získaný materiál roztřídit se zřetelem k významovým okruhům, k nimž excerpované znaky odkazují; soustředit se na významový okruh řeč / komunikace.
- Znaky z tohoto okruhu klasifikovat na základě toho, jakým způsobem řeč / komunikaci (a které její aspekty) kódují (mapují); toto přitom výběrově příp. doložit příklady znaků, v nichž je řeč / komunikace kódována (mapována) prostřednictvím jiného konstitutivního elementu / jiných konstitutivních elementů než místa artikulace.
Seznam odborné literatury
Fischer, S.D. Towards a Typology of Signed Languages. In Palek, B. – Fujimura, O. (eds.) Item order: its variety and linguistic and phonetic consequences. Prague: The Karolinum Press, 2001, s.179-195.
Fónagy, I. Forma a funkce básnického jazyka. In Dvanáct esejů o jazyce. Praha: Mladá fronta, 1970, s. 81-123.
Frishberg, N. – Gough, B. Morphology in American Sign Language. Sign Language & Linguistics, vol. 3/1, 2000, s. 103-131.
Gabrielová, D. – Paur, J. – Zeman, J. Slovník znakové řeči. Praha: Horizont, 1988.
Jílek, F. Vtipná čeština. Praha: Mladá fronta, 1967.
Klima, E. – Bellugi, U. The Signs of Language. Cambridge, Mass.: Harvard University Press 1979.
Perniss, P. – Vigliocco, G. Ikonicita jako pojítko mezi prožíváním světa a prožíváním jazyka. Studie z aplikované lingvistiky 2016,1, s. 139-166.
Pfau, R. – Steinbach, M. – Woll, B. Sign Language: An International Handbook: Berlin: De Gruyter Mouton, 2012.
Pokorná, K. Schéma nádoba v českém znakovém jazyce. In Vaňková, I. – Vodrážková, V. – Zbořilová, R. (eds.) Horizonty kognitivně kulturní lingvistiky. Schémata a stereotypy v mluvených a znakových jazycích. Praha: FF UK, 2017, s. 46-56.
Šůchová, L. Metafora v českém znakovém jazyce. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Praha 2007.
Taub, S. Language from the Body. Iconicity and Metaphor in American Sign Language. Cambridge, N.Y.: Cambridge University Press, 2001.
Vaňková, I. Nádoba plná řeči. Člověk, řeč a přirozený svět. Praha: Karolinum, 2007.
Vaňková, I. – Nebeská, I. – Saicová-Římalová, L. – Šlédrová, J. Co na srdci, to na jazyku. Kapitoly z kognitivní lingvistiky. Praha: Karolinum, 2005.
Valli, C., Lucas, C., Mulrooney, K.J., Villanueva, M. Linguistics of American Sign Language. An Introduction. Washington, D. C.: Gallaudet Univ. Press, 2011 (5. vyd.).
Wilbur, R. B. American Sign Language: Linguistic and Applied Dimensions. Boston: College-Hill Press, 1987.
Wilcox, P.P. Metaphors in American Sign Language. Washington, D.C.: Gallaudet University Press, 2000.
Woll, B. The Semantics of British Sign Language Signs. In Kyle, J.G. – Woll, B. (eds.) Language in Sign: an International Perspective on Sign Language. London&Canberra: Croom Helm, 1983, s. 40-54.
Zima, J. Expresivita slova v současné češtině. Studie lexikologická a stylistická. Praha: Nakladatelství ČSAV, 1961.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK