Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hľadanie leptokvarkov na experimente ATLAS
Název práce v jazyce práce (slovenština): Hľadanie leptokvarkov na experimente ATLAS
Název práce v češtině: Hledání leptokvarků na experimentu ATLAS
Název v anglickém jazyce: Search for leptoquarks with the ATLAS experiment
Klíčová slova: CERN, ATLAS, LHC, nová fyzika, leptokvark
Klíčová slova anglicky: CERN, ATLAS, LHC, new physics, leptoquark
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: Mgr. Vojtěch Pleskot, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.10.2018
Datum zadání: 22.10.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.12.2018
Datum a čas obhajoby: 25.06.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:16.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2019
Oponenti: Mgr. Michaela Mlynáriková
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Daniel Scheirich, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Při hledání nových částic je vždy potřeba identifikovat oblast fázového prostoru, ve které se efekty existence nové částice projeví co nejzjevněji. Na dané oblasti fázového prostoru srovná student očekávaný počet událostí (získaný z Monte Carlo simulace) s počtem událostí pozorovaných v datech. Student stanoví 95% CL limity na účinný průřez produkce leptokvarků očekávané v případě, že jsou naměřená data kompatibilní s hypotézou "signál neexistuje". Student bude používat programovací jazyky C++ a Python spolu s frameworkem na analýzu dat ROOT. Seznámí se s některými statistickými metodami běžně používanými v částicové fyzice.
Seznam odborné literatury
ROOT - http://root.cern.ch
The Leptoquark Hunter's Guide: Pair Production - https://arxiv.org/abs/1706.05033
Statistics:
- Glen Cowan https://arxiv.org/abs/1307.2487
- Kyle Cranmer https://arxiv.org/abs/1503.07622
- HistFitter http://histfitter.web.cern.ch/histfitter/
Předběžná náplň práce
Kolaborace ATLAS postavila a provozuje obří detektor částic, který zkoumá produkty srážek protonů urychlených urychlovačem LHC ve švýcarské laboratoři CERN. Nejvýznamnější důvody pro vybudování LHC a ATLASu byly hledání Higgsova bosonu a hledání jakýchkoliv dalších nových (třeba i neočekávaných) elementárních částic. Objev Higgsova bosonu byl ohlášen v roce 2012, ale na objev další nové částice se zatím marně čeká. Tímto hledáním se v současné době na ATLASu zabývají přinejmenším stovky lidí.
Při své práci na hledání leptokvarků se student seznámí s nástroji a metodami běžně používanými v částicové fyzice. Konkrétně s programovacími jakyzy C++ a Python, s frameworkem na analýzu dat ROOT a se statistickými metodami používanými na LHC.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The ATLAS collaboration built and operates a huge detector of particles that studies products of collisions of protons accelerated by the LHC accelerator in the Swiss laboratory CERN. The main reasons for the construction of the LHC and ATLAS were search for the Higgs boson and searches for further new (even unexpected) elementary particles. The Higgs boson discovery was announced in 2012 but a discovery of any other new particle is still not there. Currently, at least hundreds of people are searching for new particles on ATLAS.
During his work, the student will get familiar with with tools and methods that are commonly used in the particle physics. Namely, with programming languages C++ and Python, with a framework for data analysis ROOT and with statistical methods used at the LHC.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK