Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Lexikographische Erfassung der Fokuspartikeln in deutsch-tschechischen Wörterbüchern
Název práce v jazyce práce (němčina): Lexikographische Erfassung der Fokuspartikeln in deutsch-tschechischen Wörterbüchern
Název práce v češtině: Lexikografické zpracování fokusačních partikulí v německo-českých slovnících
Název v anglickém jazyce: Lexicographical Treatment of Focus Particles in German-Czech Dictionaries
Klíčová slova: částice|fokusační částice|německo-český slovník|lexikografie|jazykový korpus
Klíčová slova anglicky: particle|focus particle|german-czech dictionary|lexicography|language corpus
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: němčina
Ústav: Ústav germánských studií (21-UGS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Šemelík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.10.2018
Datum zadání: 17.10.2018
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.10.2018
Datum a čas obhajoby: 17.06.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.03.2019
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V teoretickém úvodu shrnu dosavadní poznatky o partikulích a lexikografickém zpracování nesklonných slovních druhů. Následně budu analyzovat stav lexikografického zpracování vybrané skupiny německých částic (vytýkací částice) v německo-českých slovnících. Důraz bude kladen mj. na jejich ekvivalenty, pragmatiku, stylistiku a exemplifikaci. Výsledek této analýzy shrnu a dám do souvislosti s teoretickým úvodem a formuluji konkrétní návrhy, jak zlepšit v nově vznikajících slovnících zpracování mnou vybrané skupiny částic. Následně zobecním tyto návrhy pro celý slovní druh.
Seznam odborné literatury
HELBIG, Gerhard (1988): Lexikon deutscher Partikeln. Leipzig etc.: Langenscheidt.
MASAŘÍK, Zdeněk (1992): Zur Partikellexikographie aus konfrontativer Sicht. In: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik 8. S. 35-42.
NEKULA, Marek (1996): System der deutschen Partikeln im Deutschen und Tschechischen: Unter besonderer Berücksichtigung der Abtönungspartikeln. Tübingen: Max Niemeyer Verlag.
NEKULA, Marek (2008): Möglichkeiten der lexikographischen Beschreibung von Partikeln. In Vachková, M. (ed.), Zur bilingualen Lexikographie, 105–116.
MÉTRICH, René/FAUCHER, Eugène (2009): Wörterbuch deutscher Partikeln. Unter Berücksichtigung ihrer französischen Äquivalente. Berlin/New York: de Gruyter.
SUDHOFF, Stefan (2010): Fokuspartikeln innerhalb von DPn im Deutschen. In: Harden, Theo/Hentschel, Elke (Hgg.) (2010): 40 Jahre Partikelforschung. Tübingen: Stauffenburg. S. 169-182.
SUDHOFF, Stefan (2012): Fokuspartikelinventare des Niederländischen und Deutschen. In: Rothstein, Björn (Hg.) (2012): Nicht-flektierende Wortarten. Berlin usw.: de Gruyter. S. 203-223.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK