Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Užití prvků Terapie hrou a Motivačních rozhovorů u aktivních uživatelů návykových látek
Název práce v češtině: Užití prvků Terapie hrou a Motivačních rozhovorů u aktivních uživatelů návykových látek
Název v anglickém jazyce: Using Elements of Play Therapy and Motivational Interviewing with Active Drug Users
Klíčová slova: Nízkoprahové služby, terapie hrou, motivační rozhovory, kazsuistika
Klíčová slova anglicky: Low Threshold Services, Play Therapy, Motivational Interviewing, Case Reports
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN (11-00611)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.10.2018
Datum zadání: 16.10.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.06.2019
Datum a čas obhajoby: 11.06.2019 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.06.2019
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2019
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B02036)
Oponenti: PhDr. Jiří Libra
 
 
 
Seznam odborné literatury
Blom, R. (2009). The handbook of gestalt play therpy : practical guidelines for child therapists. London: Jessica Kingsley Publishers.
Ferjenčík, J. (2000). Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Praha:Portál
Glover, N. M. (1999).Play therpay and Art therapy for Substance Abuse Clients Who Have a History of Incest Victimization. Journal of Substance Abuse Treatment. (pp.281-287)
Görtz, A. (2007). Terapie hrou s pískem u dětí rozvedených rodičů. In Žít svůj vlastní život(pp.149-166). Praha: Protál.
Hartl, P. & Hartlová, H.(2000). Psychologický slovník. Praha:Portál
Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum. Praha: Portál
Humpolíček, P. (2017). Terapie hrou. In Valenta M. & Humpolíček P., Hra v terapii (pp. 61-133). Praha:Portál
Chomynová, P. & Grohmannová, K. (2017). Zaostřeno. Praha: Úřad vlády České Republiky
Kalina, K. & kol. (2001). Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí. Praha: Filia nova
Kalina, K. (2013). Psychoterapeutické systémy a jejich uplatnění v adiktologii. Praha:Grada
Kottman, T. (2010). Play therapy: Basics and beyonds. American Counseling Association.
Langmeier, J. & Krejčířová, D. (1998). Vývojová psychologie. Praha: Grada
Laxus, z. ú. (2017). Laxus z. ú. Načteno z Web Laxus z. ú.: http://www.laxus.cz/o-nas/vyrocni-zpravy/
Libra, J. (2003). Nízkoprahová kontaktní centra. In Kalina K., Drogy a drogové závislosti 2 (pp.165-172). Praha: Úřad vlády České republiky
Lištiaková, I. (2017). Terapie hrou v léčebně pedagogickém kontextu. In Valenta M. & Humpolíček P., Hra v Terapii(pp.179-194). Praha: Portál
Miller, R.,W. & Rollnick, S. (2003). Motivační rozhovory. Tišnov: Scan
Soukup, J.(2014). Motivační rozhovory v praxi. Praha:Portál
Miovský, M. (2006). Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada
Mravčík, V. (2017). Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2016. Praha: Úřad vlády České republiky
Nakonečný, M. (1996). Motivace lidského chování. Praha: Academia
Nakonečný, M. (2017). Psýché. Praha:Vodnář
Nešpor, K. (2018). Návykové chování a závislost. Praha: Portál
Opravilová, E. (2004) Předškolní pedagogika II. Liberec: Technická univerzita v Liberci
Polínek, M. (2017). Gestalt hra a gestalt drama. In Valenta M. & Humpolíček P., Hra v terapii (pp.227-240). Praha: Portál
Rezková, V. & Kleinová K. G. (2012). Hra jako lék: teorie a praxe nedirektivní terpaie hrou. Praha: Pražská pedagogicko-psychologická poradna.
Sedláček, M. (2007). Případová studie. In R. Švaříček & K. Šedová, et al., Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách.(pp.96-112). Praha: Portál
Soto, L. E. & Boswel, J. N. (2017). Directive play therapy: theories and techniques. New York: Springer Publishing Company.
Soukup, J. (2015). Motivační rozhovory. In Kalina K., et al., Klinická adiktologie(pp.316-325). Praha: Grada
Stagnitti, K. & Cooper, R. (2009). Play as therapy: assesment and therapeutic interventions. London: Jessica Kingsley Publishers.
Švaříček, R. (2007). Zúčastněné pozorování. In R. Švaříček & K. Šedová, et al., Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách.(pp.142-159). Praha: Portál
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce popisuje základní principy a metody techniky Terapie hrou a techniky Motivačních rozhovorů. Autor bakalářské práce tyto techniky zkombinoval a na jejich základě a filosofii vytvořil interaktivní terapeutickou hru ,,Drogotoč“ pro aktivní uživatele návykových látek (nejen pro klienty nízkoprahových služeb). Nedílnou součástí bakalářské práce je představení hry ,,Drogotoč“ formou kazuistiky, jež odráží užití hry přímo v praxi s klientem.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor thesis describes the basic principles and methods of the game therapy technique and the techniques of motivational interviews. The author of this thesis combined these techniques and created an interactive therapeutic game "Drogotoč" for active users of addictive substances (not only for clients of low-threshold services). An integral part of the thesis is the introduction of the game "Drogotoč" in the form of a case report that reflects the use of the game in practice with the client.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK