Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Buněčné mechanizmy regulace kanálu TRPA1
Název práce v češtině: Buněčné mechanizmy regulace kanálu TRPA1
Název v anglickém jazyce: Cellular mechanisms of TRPA1 channel regulation
Klíčová slova: ankyrinový tranzientní potenciálový kanál 1; fosforylace; TRP kanál; serin/threonin kinasa; vrátkování; ankyrinová repetice; PKC
Klíčová slova anglicky: Ankyrin transient receptor potential subtype 1; phosphorylation; TRP channel; serine/threonine kinase; gating; ankyrin repeat; PKC
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: RNDr. Viktorie Vlachová, Ph.D., DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.10.2018
Datum zadání: 29.10.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:11.06.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:11.06.2020
Datum proběhlé obhajoby: 15.07.2020
Oponenti: prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc.
 
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D.
RNDr. Ivan Barvík, Ph.D.
Předběžná náplň práce
TRPA1 receptor je teplotně citlivý iontový kanál, který se uplatňuje v mechanizmech akutní a chronické bolesti. Funkční důsledky jednonukleotidových polymorfismů v kódujících oblastech genu pro tento receptor vyskytujících se u člověka nejsou dosud dostatečně známy.
Cílem práce je navázat na tématiku a výsledky bakalářské práce a charakterizovat vybraná potenciální fosforylační místa v oblastech genetických variant TRPA1 receptoru, u kterých je na základě porovnání molekulární struktury a dosud publikovaných údajů předpokládán funkční význam pro aktivaci a regulaci studovaného iontového kanálu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK