Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Preventivní aktivity v oblasti prevence poruch příjmu potravy a jejich realizace na vybraných základních školách
Název práce v češtině: Preventivní aktivity v oblasti prevence poruch příjmu potravy a jejich realizace na vybraných základních školách
Název v anglickém jazyce: Preventive activities in the field of prevention of eating disorders and their implementation at selected primary schools
Klíčová slova: rizikové chování, školní metodik, minimální preventivní program, poruchy příjmu potravy, prevence
Klíčová slova anglicky: risk behavior, school prevention methodist, minimal preventive program, eating disorders, prevention
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.10.2018
Datum zadání: 15.10.2018
Datum a čas obhajoby: 21.05.2021 00:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R217, 217, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2021
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Zdůvodnění výběru tématu
Oblast prevence poruch příjmu potravy není příliš častou součástí MPP, i přestože se stále častěji hovoří o neustále se zvyšujícím se počtu pacientů, kteří bojují s těmito obtížemi. Vlastní motivace autorky v oblasti primární prevence – působí jako metodik prevence na ZŠ.

2. Formulace problému, který bude v práci řešen:
• Jaké jsou preventivní programy pro oblast prevence poruch příjmu potravy? Jak jsou realizovány programy minimální prevence v oblasti prevence poruch příjmu potravy? Jak si stojí prevence poruch příjmu potravy v oblasti preventivních aktivit.
• Návrh vlastního preventivního programu.

3. Cíl práce:
Zjistit aktuální stav preventivních aktivit v oblasti prevence poruch příjmu potravy, návrh a realizace preventivního programu prevence poruch příjmu potravy.

4. Charakteristika metod:
• Analýza programů, které se v prevenci poruch příjmu potravy realizují.
• Dotazník (uzavřené, polouzavřené otázky) - metodici prevence, výchovní poradci Prahy 8 (místo mého působiště, jednodušší sběr dat), využití webové portálu při distribuci dotazníku (zjištění, jaké programy metodici využívají a jaké se jim zdají efektivní včetně jejich pohledu na danou problematiku.
• Realizace preventivního programu prevence poruch příjmu potravy.

5. Struktura práce:
• Teoretická část – základní informace o prevenci a preventivních aktivitách na základních školách s ohledem na prevenci rizikového chování, základní informace o poruchách příjmu potravy.
• Praktická část – výzkumné šetření (analýza programů, dotazník), návrh a realizace preventivního programu.
Seznam odborné literatury
Machová J., Kubátová, D. a kol. Výchova ke zdraví. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2006. ISBN 80-7044-768-0

Miovský, M., Skácelová, L., Zapletalová, J., Novák, P. Primární prevence rizikového chování ve školství. 1. vydání. Praha: SCAN, 2010. ISBN 978-80-87258-47-7

Miovský, M., Skácelová, L., Čablová, L., Veselá, M., & Zapletalová, J. Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga, 2012. ISBN 258-78956-235-7

Nešpor, K., Csémy ,L., Pernicová, H.: Zásady efektivní primární prevence. Praha: Sportpropag, 1999. ISBN 85 - 4598-78-25-8

Pavlas Martanová, Veronika a kol. Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga, 2012. ISBN 859-86987-258-1

Širůčková, M., Miovský, M., Skácelová, L., Gabrhelík, R. a kol. Příklady dobré praxe programů školské prevence rizikového chování. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga, 2012. ISBN 859-55968-74-6

Předběžná náplň práce
Tato diplomová práce se bude zabývat problematikou poruch příjmu potravy ve školním prostředí. Cílem bude zjistit, jaké preventivní aktivity jsou realizované v této oblasti na vybraných základních školách v Praze 8. Klíčovou částí práce bude kapitola zabývající se reálným průzkumem ve vybraném vzorku kolektivu školních metodiků prevence a návrh preventivních aktivit.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This diploma thesis will deal with the issue of eating disorders in the school environment. The aim will be to find out what preventive activities are implemented in this area at selected primary schools in Prague 8. The key part of the work will be a chapter dealing with real research in a selected sample of a team of school prevention methodists and proposal of preventive activities.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK