Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Učitel jako pozorovatel žákova učení v Montessori škole
Název práce v češtině: Učitel jako pozorovatel žákova učení v Montessori škole
Název v anglickém jazyce: Teacher as an Observer of the Pupil´s Learning at Montessori School
Klíčová slova: pozorování; učitel; žák; Montessori systém; princip individualizace
Klíčová slova anglicky: Observation; Teacher; Pupil; Teaching; Montessori System; the Principle of Individualisation;
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Anna Tomková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.10.2018
Datum zadání: 15.10.2018
Datum a čas obhajoby: 05.09.2019 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R210, 210, 2. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:09.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2019
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Helena Hejlová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studium odborné literatury.
Finalizace cílů a výzkumných otázek v DP.
Zpracování teoretických východisek.
Zpracování výzkumné části práce.
Vypracování závěrů práce.
Seznam odborné literatury
MONTESSORI Maria: Objevování dítěte, ISBN 978-80-262-1234-8, Praha: Portál, 2017.
MONTESSORI Maria: Od dětství k dospívání; [z anglického originálu přeložil Pavel Dufek], ISBN 978-80-7387-478-0, v Praze: Triton, 2011.
MONTESSORI Maria: Absorbující mysl, ISBN: 80-86189-02-3, Praha: SPS 2003.
ANDERLIKOVÁ Lore: Cesta k inkluzi: úvahy z praxe a pro praxi [z německého originálu přeložila Irena Marušincová.] ISBN 978-80-7387-765-1, Praha: Triton, 2014.
PRŮCHA Jan: Alternativní školy a inovace ve vzdělávání, 3. aktualizované vyd., ISBN 978-80-7178-999-4, Praha: Portál, 2012.
SPILKOVÁ, Vladimíra a Anna TOMKOVÁ. Kvalita učitele a profesní standard. ISBN 978-80-7290-496-9. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010.
ZELINKOVÁ, Olga: Pomoz mi, abych to dokázal: pedagogika Marie Montessoriové a její metody dnes. Pedagogická praxe (Portál). ISBN 80-7178-071-5.Praha: Portál, 1997.
Předběžná náplň práce
Práce se zaměří na hledání odpovědí na otázky: Jakým způsobem pozorování žákova učení probíhá v Montessori škole? Vedou si učitelé o jednotlivých žácích podrobné záznamy o jejich pokroku? Jak to dělají? Jak tato činnost souvisí se specifikou vzdělávacího systému v Montessori školách? V čem může být systém pozorování žákova učení přínosný pro učitele a v čem pro žáka? Je možné ho uplatnit i v běžné základní škole v kontextu společného vzdělávání?
Základními výzkumnými metodami budou rozhovory s učiteli a žáky, pozorování práce učitele a žáků, analýza písemných materiálů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK