Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Grafické projevy u ohrožených žáků mladšího školního věku
Název práce v češtině: Grafické projevy u ohrožených žáků mladšího školního věku
Název v anglickém jazyce: Graphic manifestation of children of younger school age at risk
Klíčová slova: specifické poruchy učení, dysgrafie, výtvarný projev, kresba, mladší školní věk
Klíčová slova anglicky: specific learning disorders, dysgraphy, art expression, drawing, younger school age
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.10.2018
Datum zadání: 12.10.2018
Datum a čas obhajoby: 11.01.2021 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.12.2020
Datum proběhlé obhajoby: 11.01.2021
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se bude zabývat specifickou oblastí poruch učení, která souvisí s hrubou a jemnou motorikou. Konkrétně kresebným projevem a prací s výtvarnou kompozicí u žáků mladšího školního věku. V práci bude použita Rey-Osterriethova komplexní figura a doplňující výtvarné úkoly, které budou s touto figurou srovnávány. Výsledkem by měl být popis znaků kresebného projevu žáků, v jednotlivých úkolech a jejich srovnání s přihlédnutím k možným vizuálním znakům dysgrafie.


Seznam odborné literatury
KUCHARSKÁ, Anna. Specifické poruchy učení a chování, Praha: Portál, 2000, ISBN 80-7178-389-7.
POKORNÁ, Věra. Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. Praha: Portál, 2001, ISBN 80-7178-570-9.
HAZUKOVÁ, Helena a Pavel ŠAMŠULA. Didaktika výtvarné výchovy I. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 1982, ISBN 80-7066-368-5.
KOŠČ, M., NOVÁK, J. Rey-Osterriethova komplexní figura - příručka k testu. Brno: Psychodiagnostika, 1997.
MICHALOVÁ, Zdena. Specifické poruchy učení na druhém stupni ZŠ a na školách středních. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2001.
COGNET, Georges. Dětská kresba jako diagnostický nástroj, Praha: Portál, 2013, ISBN 978-80-262-0499-2.

Předběžná náplň práce
Tato práce se zabývá specifickou oblastí poruch učení, která souvisí s hrubou a jemnou motorikou. Proto se zaměřuje především na projevy dysgrafie. Jejím cílem je totiž postihnout zvláštnosti této poruchy v závislosti na kresbě a výtvarných schopnostech žáků. V práci je použita Rey-Osterriethova komplexní figura a doplňující úkoly, které jsou s touto figurou srovnávány. Rey-Osterriethova komplexní figura je známý a používaný diagnostický nástroj v oblasti poruch učení a v této práci slouží k porovnání výkonů žáků. Důležitá je výtvarná schopnost žáka, jeho vnímání perspektivy, prostorové kompozice a práce s linií. Výkon každého žáka je v práci podrobně popsán, jak pomocí kvantifikace, tak pomocí písemného popisu. V práci se také nachází kazuistiky a porovnání výsledků žáků, kteří se odlišují od průměrných hodnot.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This dissertation is based on specific areas of learning and disabilities that are related to gross and fine motor skills and the main focus is on the manifestations of dysgraphia. The aim is to affect the peculiarity of these disorders depending on the drawing and artistic abilities of students which requires Rey-Osterrieth's complex figure and additional tasks that are compared with this figure. Rey-Osterrieth's complex figure is a well-known and used diagnostic tool in the field of learning disabilities and it is used to compare the performance of students. The student’s artistic ability, perception of perspectives, spatial composition, and work with lines are very important. The performance of each student is described in detail in this dissertation, both through quantification and through a written description. In the dissertation, there can found a case study and a comparison of students that differ from the average data.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK