Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zdanění příjmů obchodních společností a jejich společníků (srovnání právní úpravy v ČR a ve vybraných zemích EU)
Název práce v češtině: Zdanění příjmů obchodních společností a jejich společníků (srovnání právní úpravy v ČR a ve vybraných zemích EU)
Název v anglickém jazyce: Taxation of income of business companies and their members
(comparison of legal regulation in the Czech Republic and selected EU countries)
Klíčová slova: Daň z příjmů právnických osob, Zdanění příjmů v Belgii, Zdanění obchodních společností
Klíčová slova anglicky: Corporate income tax, Income taxation in Belgium, Income taxation of companies
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Petr Novotný, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.11.2019
Datum zadání: 19.11.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.01.2021
Datum a čas obhajoby: 25.01.2021 10:30
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 339, 339
Datum odevzdání elektronické podoby:24.11.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:24.11.2020
Datum proběhlé obhajoby: 25.01.2021
Oponenti: JUDr. Pavlína Vondráčková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Ve své diplomové práci se zabývám zdaněním příjmů obchodních společností a jejich společníků, kdy za užití metody komparace, porovnávám rozhodující aspekty především daňového a obchodního práva České republiky a Belgického království (dále jen Belgie). Mým cílem je především za pomocí deskriptivní metody a analýzy porovnat vzájemnou složitost, náročnost a srozumitelnost těchto právních úprav, jež by mohly mít vliv na rozhodování potenciálních investorů. V práci zjišťuji míru konkurenceschopnosti a atraktivity jednotlivých forem podnikání ovlivněných právními požadavky na tyto společnosti.
V první části práce analyzuji daňový systém České republiky. V této kapitole nastiňuji důvody klesající tendence podílu přímých daní v daňových mixech vyspělých států a taktéž názory na skutečný efekt daňové konkurence. Řešení konfliktu rezidenství a problematice smluv o zamezení dvojího zdanění považuji za stěžejní problematiku, jejíž objasnění je důležité pro správné užití metod opatření zamezení dvojího zdanění, kdy hodnotím jejich výhody a nedostatky, které u užívaných metod spatřuji. Následující kapitolu věnuji analýze obchodních společností založených dle českého práva, tyto společnosti mezi sebou komparuji za pomocí jejich hlavních specifik při uvážení daňových důsledků, čímž se snažím přispět ke snazší orientaci potenciálních podnikatelů při výběru vhodné formy obchodní společnosti pro uskutečnění svého podnikatelského záměru. Zkoumám jednotlivé postupy zdanění příjmů obchodních společností, taktéž pravidla pro rozdělení zisku a problematiku zdanění podílů na zisku jednotlivými společníky. Analýze daní z příjmů v daňovém systému Belgie se zabývám v kapitole čtvrté, kde v jejím úvodu porovnávám, jaký podíl vyjadřují daně z příjmů fyzických a právnických osob na hrubém domácím produktu Belgie s Českou republikou. Dále nastiňuji diferenciaci zdanění příjmů a daňových sazeb, kterým jsou podrobeni poplatníci daně z příjmů fyzických osob a právnických osob v Belgii oproti českému právu. V poslední části zkoumám obchodní společnosti založené dle belgické právní úpravy. Zjišťuji aspekty jejich zdanění a hlavní odlišnosti, které zde oproti české úpravě nacházím. Taktéž zde věnuji prostor způsobu řešení konfliktu rezidenství mezi Českou republikou a Belgií a užívaným metodám opatření k zamezení dvojího zdanění mezi těmito dvěma státy. V závěru této práce pak porovnávám a hodnotím zjištěné rozdíly mezi těmito úpravami a tuto práci zakončuji úpravou de lege ferenda.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In my dissertation I examine the taxation of income of companies and their partners. In using the method of comparison, I evaluate the crucial aspects of tax and business law of the Czech Republic and the Kingdom of Belgium (hereinafter referred to as Belgium).
My goal is to compare the mutual complexity and comprehensibility of these legal regulations, which could influence the decisions of potential investors, mainly using the method of description and analysis. In my work I find out the degree of competitiveness and the attractiveness of individual forms of business affected by the legal requirements for these companies. In the first part, I analyze the tax system of the Czech Republic. In this chapter, I outline the reasons for the declining trend in the share of direct taxes in the tax mixes of developed countries, and also views on the real effect of tax competition. I consider the resolution of the residency conflict and the issue of double taxation treaties to be a key issue, the clarification of which is important for the correct use of the methods of double taxation measures, when assessing their advantages and disadvantages that I see in the methods used. The next chapter is devoted to the analysis of companies established under Czech law. I compare these companies using their main specifics when considering the tax consequences, thus trying to contribute to easier orientation of potential entrepreneurs in choosing a suitable form of company to implement their business plan. I examine the individual procedures of corporate income taxation, as well as the rules for profit distribution and the issue of taxation of profit shares by individual partners. Income tax analysis in the tax system of Belgium is dealth with in the fourth chapter. In the introduction, I compare the share of personal and corporate income taxes in the gross domestic product of Belgium with the Czech Republic. I also outline the differentiation of income taxation and tax rates to which personal and corporate income taxpayers in Belgium are subject, compared to Czech law. In the last part, I examine business companies established under Belgian law. I find aspects of their taxation and the main differences between Belgium and Czech regulations. I also devote space here to the method of resolving the conflict of residences between the Czech Republic and Belgium and the methods used to prevent double taxation between these two states. At the end of this work I compare and evaluate the differences between these adjustments, and I end this work with the adjustment de lege ferenda with my legal recommendations.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK