Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
„Tak jak pevně skály krkonošské stojí...“ Jan Nepomuk hrabě Harrach a jeho politické působení v Předlitavsku
Název práce v češtině: „Tak jak pevně skály krkonošské stojí...“ Jan Nepomuk hrabě Harrach a jeho politické působení v Předlitavsku
Název v anglickém jazyce: „The Way How Firmly the Rocks of the Giant Mountains Stand...“ Jan Nepomuk count Harrach and his political activities in Cisleithania
Klíčová slova: Jan Nepomuk Harrach|Harrachové|19. století|politika|strana konzervativního velkostatku|Národní strana
Klíčová slova anglicky: Jan Nepomuk Harrach|Harrach family|19th century|politics|feudal conservatives party|Old Czech Party
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.10.2018
Datum zadání: 12.10.2018
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.10.2018
Datum a čas obhajoby: 11.09.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Jan Nepomuk hrabě Harrach (1828-1909) byl nejen významným členem strany konzervativního velkostatku, politikem předlitavské části habsburské monarchie a úspěšným velkostatkářem. Řadil se k málo početné skupině šlechticů z českých zemí, kteří se vědomě přihlásili k českému národu na základě svého vlastního přesvědčení.
Tato diplomová práce si neklade za ambici podat vyčerpávající biografii hraběte Jana Nepomuka z Harrachu či popis jeho hospodářské činnosti primárně spojené s Jilemnickem. Cílem práce bude analyzovat politické názory a politickou činnost hraběte Harracha v podmínkách a prostoru Předlitavska. Práce se zaměří na to, jak názory Jana Nepomuka vznikaly a krystalizovaly a jak se je na českém zemském sněmu, říšské radě a později v panské sněmovně snažil hrabě prosazovat.
Východiskem pro zpracování práce budou prameny uložené ve vídeňských archivech, jež student zpracuje v rámci studijního pobytu Erasmus+. Na zřetel bude brána také pozůstalost Jana Nepomuka Harracha uložena v archivech na území České republiky a pozůstalosti současníků hraběte Harracha – zejména osobností Národní strany a členů strany konzervativního velkostatku. Dalším ze zdrojů pro diplomovou práci bude i dobový tisk, především list Vaterland, Politik a Národní listy. Archivní zdroje budou poté doplněny a konfrontovány s dostupnou literaturou, jejíž základní výčet je uveden níže.
Seznam odborné literatury
ADÁMEK, K. Památce Jana Harracha, Praha, 1911
BEZECNÝ, Zdeněk. Příliš uzavřená společnost, České Budějovice, 2005
GEORGIEV, Jiří. Až do těch hrdel a statků? Konzervativní myšlení a otázka samosprávy v politických strategiích české státoprávní šlechty po roce 1848, Praha, 2011
KOŘALKA, Jiří. Češi v habsburské říši a Evropě 1815-1915, Praha, 1996
LUŠTINEC, Jan. Jan hrabě Harrach a novosvětská sklárna In: Sborník národního muzea, Praha, 2014, s. 61-63
LUŠTINEC, Jan. Jilemnice, Praha, 2007
OKÁČ, Antonín. Český sněm a vláda před březnem, Praha, 1947
OKÁČ, Antonín. Rakouský problém a list Vaterland, Brno, 1970
PEKAŘ, Josef. Jana Harracha návrh na státoprávní vyrovnání s Čechy z r. 1875, Praha, 1919
URBAN, Otto. Česká společnost 1848-1918, Praha, 2003
ŽUPANIČ, Jan. Nová šlechta Rakouského císařství, Praha, 2006
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK