Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Farmakologické ovlivnění nukleárních receptorů při terapii diabetes mellitus
Název práce v češtině: Farmakologické ovlivnění nukleárních receptorů při terapii diabetes mellitus
Název v anglickém jazyce: Pharmacological interventions of nuclear receptors in diabettes mellitus
Klíčová slova: nukleární receptory, CAR, PPAR, diabetes mellitus, glykémie
Klíčová slova anglicky: nuclear receptors, CAR, PPAR, diabetes mellitus, glycemia
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Vedoucí / školitel: prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.11.2018
Datum zadání: 26.11.2018
Datum a čas obhajoby: 01.06.2021 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2021
Oponenti: Mgr. Pavel Bárta, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student(ka) si nastuduje odbornou literaturu ohledně molekulární biologie nukleárních receptorů při regulaci metabolismu cukrů a tuků a regulaci intermediálního metabolismu.
Studentka si nastuduje problematiku terapie DM druhého typu a metabolického syndromu.
Seznam odborné literatury
Deciphering the roles of theconstitutiveandrostane receptor in energy metabolism.Yan J, Chen B, Lu J, Xie W. Acta Pharmacol Sin. 2015 Jan;36(1):62-70
A step ahead of PPARγ full agonists to PPARγ partial agonists: therapeutic perspectives in the management of diabetic insulin resistance.Chigurupati S, Dhanaraj SA, Balakumar P. Eur J Pharmacol. 2015 May 15;755:50-7. doi: 10.1016/j.ejphar.2015.02.043.
PPARγ ligands and their therapeutic applications: a patentreview(2008 - 2014). Takada I1, Makishima M.Expert Opin Ther Pat.2015 Feb;25(2):175-91. doi: 10.1517/13543776.2014.985206. Epub 2014 Nov 21.

Jan Škrha, Diabetologie, Galén.
Předběžná náplň práce
Student(ka) si nastuduje odbornou literaturu ohledně molekulární biologie nukleárních receptorů při regulaci intermediálního metabolismu.
Studentka si nastuduje problematiku DMII a metabolického syndromu.
Studentka si nastuduje problematiku molekulárního ovlivnění regulace metabolismu cukrů a lipidů.
Provede rešeršní/experimentální práci za pomocí databáze PubMed.
Nastuduje získané informace.
Sepíše diplomovou práci o rozsahu 40-50 stan na dané téma.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Student (s) he will study te literature concerning the molecular biology of nuclear receptors in regulating of intermediate metabolism.

The student will study the issue of DMII and metabolic syndrome.

The student will study issues affecting the molecular regulation of metabolism of carbohydrates and lipids.

She will performs search using the PubMed database for the latest data in the topic. He/She will perfom experiments with cells.

She wil study the information received.

Writes a thesis on the range of 40-50 tent on the topic.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK