Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pevnost nenasycené jemnozrnné zeminy s nízkou plasticitou pro krátkodobou stabilitu
Název práce v češtině: Pevnost nenasycené jemnozrnné zeminy s nízkou plasticitou pro krátkodobou stabilitu
Název v anglickém jazyce: Strength for short-term stability of unsaturated fine-grained soil with low plasticity
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jan Najser, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.10.2018
Datum zadání: 12.11.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:16.01.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:17.01.2022
Datum proběhlé obhajoby: 17.02.2022
Oponenti: RNDr. Vladislava Kostkanová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Rešeršní část se zabývá stručným přehledem současných koncepcí pro pevnost nenasycených (jemnozrnných) zemin: rozšířená obálka pevnosti založená na dvou nezávislých napěťových proměnných, koncepce „efektivního“ (Bishopova ) napětí s různými aproximacemi/definicemi součinitele χ (včetně „suction stress“). Rozebírá se odvodněná pevnost a zjednodušená koncepce pevnosti neodvodněné, založené na kritických stavech a na kapilární soudržnosti. Zásadní částí rešerše je přehled literatury o vlivu struktury/textury na pevnost (chování) spraše/siltu.
Laboratorní experimenty v trojosých přístrojích mají za cíl jednak stanovení kritického stavu na rekonstituované zemině (pro stanovení čáry NCL je možné využít archivní data), za druhé studium vlivu sání na pevnost nenasycené spraše. Nenasycené vzorky budou hutněné energií Proctor standard při různých vlhkostech. Zjednodušená koncepce neodvodněné pevnosti zeminy se ověří zkouškami v prostém tlaku a zkouškami CIUP na dosycených vzorcích, pro jejichž přípravu (průběh sycení) je zásadní zachování pórovitosti/textury. Zkoušky se provedou ve standardních trojosých přístrojích pro zkoušení nasycených zemin (horní drenáž pro sycení). Sání všech nenasycených vzorků se bude měřit metodou filtračního papíru. Využije se rovněž retenčních čar stanovených v přetlakovém přístroji (Hilf/proporční zvýšení napětí). Při přípravě vzorků je třeba dbát na opakovatelnost/srovnatelnost zeminy. Vliv různých vlhkostí při hutnění na strukturu/texturu vzorku se bude studovat pomocí mikroskopie, případně rtuťové porozimetrie.
Vyhodnocení experimentů povede k závěrům o výše uvedené zjednodušené koncepci pevnosti (přímková obálka, CSSM, kapilární soudržnost) a o efektivním napětí pro danou zeminu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK