Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Páchání přestupků v souvislosti s návykovými látkami.
Název práce v češtině: Páchání přestupků v souvislosti s návykovými látkami.
Název v anglickém jazyce: Committing misdemeanors in relation to addictive substances.
Klíčová slova: návykové látky, protiprávní jednání, řízení o přestupku, správní trest, legislativa
Klíčová slova anglicky: addictive substances, misdemeanors, infringement proceedings, administrative punishment, legislation
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN (11-00611)
Vedoucí / školitel: Mgr. Hana Fidesová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.10.2018
Datum zadání: 17.04.2019
Datum a čas obhajoby: 13.06.2019 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2019
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B02236)
Oponenti: Mgr. Jaroslav Šejvl, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zabývá tématem páchání přestupků v souvislosti s návykovými látkami. Zaměřuje se na primární a sekundární přestupky zejména v oblasti veřejného pořádku, občanského soužití, majetku, ochrany zdraví před škodlivými účinky návykových látek a další, někdy též nazývané „obecné přestupky“. Systematický sběr informací ohledně této problematiky se provádí pouze u některých primárních přestupků, u sekundárních přestupků nejsou žádné informace v rámci systematického sběru dat dostupné.
Cílem práce je přinést informace o míře páchání přestupků v souvislosti s návykovými látkami, tedy primárních a sekundárních, a poznatky ohledně výskytu a četnosti konkrétních přestupků zmíněné problematiky.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis deals with the topic of committing misdemeanors related to addictive substances. It focuses on primary and secondary misdemeanors, in particular in the areas of public order, cohabitation, property, health protection from harmful substances and others, sometimes also called "general misdemeanors". A systematic collection of information on this issue is only carried out for some primary misdemeanors, and systematic data collection is not available for secondary misdemeanors.
The aim of this work is to provide information on the rate of committing misdemeanors in relation to addictive substances, i.e. primary and secondary, and knowledge of the occurence and frequency of specific misdemeanors of this issue.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK