Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zaniklá sídla jako potenciál cestovního ruchu v Chráněné krajinné oblasti Český les
Název práce v češtině: Zaniklá sídla jako potenciál cestovního ruchu v Chráněné krajinné oblasti Český les
Název v anglickém jazyce: Extinct settlements as a potencional of tourism in the Bohemian Forest Protected Landscape Area
Klíčová slova: cestovní ruch, potenciál, dědictví, zaniklá sídla
Klíčová slova anglicky: tourism, potential, heritage, extinct settlements
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Dana Fialová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.10.2018
Datum zadání: 10.10.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:06.12.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:07.12.2018
Datum proběhlé obhajoby: 30.01.2019
Oponenti: RNDr. Jan Kopp, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Předložená diplomová práce analyzuje potenciál cestovního ruchu v Chráněné krajinné oblasti Český les na základě bodového ohodnocení zvolených realizačních faktorů. Zkoumá roli, jakou hrají na konečném potenciálu zaniklá sídla, kterých se v daném území nachází 60. Tato sídla jsou kategorizována na základě původního počtu obyvatel, funkce sídla a v současnosti viditelných pozůstatků. Detailně je představeno 10 těchto sídel, vybraných na základě jejich významu v minulosti i současnosti. Popisována je jejich poloha, historie i současný stav. V práci je využito grafů, tabulek, map a vlastních fotografií pořízených při terénním šetření. Zaniklá sídla v současné podobě nemají příliš velký vliv na celkový potenciál cestovního ruchu ve zkoumané oblasti, ovšem v některých lokalitách lze při využití forem interpretace místního dědictví (právě představovaném těmito sídly) potenciál zvýšit např. pomocí naučných stezek. Ty jsou v diplomové práci navrženy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This diploma thesis analyzes the potential of tourism in the Bohemian Forest Protected Landscape Area based on the point assessment of selected implementation factors. It examines the role they play in the final potential of the extinct settlements that are located 60 in the area. These settlements are categorized on the basis of the original population, the seat of the site and the visible remains. In detail, 10 of these settlements are selected, selected on the basis of their importance in the past and present. Their location, history and current status are described. The work uses graphs, tables, maps and own photos taken during the field survey. Former settlements in their present form do not have much influence on the overall potential of tourism in the area under consideration, but in some localities it is possible to increase the potential, for example, through the use of educational trails using the forms of local heritage interpretation (just represented by these sites). These are designed in the diploma thesis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK