Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komentovaný překlad: Belmondo (DURIEUX, Gilles. Belmondo. Paris: Cherche midi, 2009)
Název práce v češtině: Komentovaný překlad: Belmondo (DURIEUX, Gilles. Belmondo. Paris: Cherche midi, 2009)
Název v anglickém jazyce: Annotated translation: Belmondo (DURIEUX, Gilles. Belmondo. Paris: Cherche midi, 2009)
Klíčová slova: překlad|překladatelská analýza|komentovaný překlad|J.-P. Belmondo
Klíčová slova anglicky: translation|translation analysis|annotated translation|J.-P. Belmondo
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.10.2018
Datum zadání: 10.10.2018
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.10.2018
Datum a čas obhajoby: 19.06.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Anežka Charvátová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zadaný text (DURIEUX, Gilles. Belmondo. Paris: Cherche midi, 2009. s. 189–214) přeložte do češtiny a svůj překlad doplňte překladatelským komentářem v rozsahu min. 20 normostran.
V komentáři nejprve celkově charakterizujte zdrojový text: uveďte, s jakým cílem byl text napsán a jaké stylistické postupy autor/ka volí k dosažení svého záměru. Dále popište, na jaké problémy jste v překladu narazil/a, a zdůvodněte použité překladatelské postupy a nezbytné posuny, které jste v překladu provedl/a na úrovni lexika, syntaxe a především v rovině stylistické. Postupujte přitom od celkové koncepce svého překladu k dílčím řešením. Komentář opatřete bibliografickým soupisem použitých primárních i sekundárních zdrojů, včetně internetových.

Kromě dodržení formálních náležitostí stanovených Pravidly pro organizaci studia FF UK (Čl. 19) připojte ke každému tištěnému exempláři práce volně vloženou kopii výchozího textu.
Seznam odborné literatury
DURIEUX, Gilles. Belmondo. Paris: Cherche midi, 2009, ISBN 978-274-9106-953, s. 189–214
francouzština - lingvistika a translatologie
BRUNEL, Aude; ŠOTOLOVÁ, Jovanka. Stylistická analýza českých a francouzských textů. Praha : FF UK, 2012.
DELISLE, Jean. Terminologie de la traduction. Amsterdam-Philadelphia : Benjamins, 1999.
DELISLE, Jean. La Traduction raisonnée: manuel d'initiation à la traduction professionnelle anglais-français : méthode par objectifs d'apprentissage. Ottawa : Presses de l'Université d'Ottawa, 1997.
DURIEUX, Christiane. Fondements didactiques de la traduction technique. Paris, Didier, 1988.
GRELLET, Françoise. Apprendre à traduire: typologie d'exercices de traduction. Nancy: Presses Universitaires de Nancy, 1991.
JANOVCOVÁ, Eva. Procédés de traduction. In Tionová, Alena a kol. Francouzština pro pokročilé. Praha : SPN, 1992, s. 283–320.
LAURENT, N. Initiation à la stylistique. Paris : Hachette, 2001.
LEDERER, Marianne. La traduction: transcoder ou réexprimer? In Seleskovitch, Danica. Interpréter pour traduire. Paris : Didier, 1993.
MAINGUENEAU, D. Analyser les textes de communication. Paris : Armand Colin, 2007.
PERGNIER, Maurice. Les Fondements sociolinguistiques de la traduction. Lille : Presses Universitaires de Lille, 1993.
ŠABRŠULA, Jan. Problèmes de la stylistique comparée du français et du tchèque. Praha : UK, 1999.
VINAY, Jean-Paul; DARBELNET, Jean. Stylistique comparée du français et de l’anglais. Méthode de traduction. Paris : Didier, 1966.
čeština - translatologie a lingvistika
LEVÝ, J. Bude literární věda exaktní vědou? Výbor studií. Praha : Čs. spisovatel, 1971.
LEVÝ, J. Umění překladu. (Libovolné vydání).
POPOVIČ, A. Teória uměleckého prekladu: aspekty textu a literárnej metakomunikácie. Bratislava : Tatran, 1975.
VILIKOVSKÝ, J. Preklad jako tvorba. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1984.
BEČKA, J. Česká stylistika
ČECHOVÁ, M., Krčmová, M., Minářová, E. Současná stylistika
ČMEJRKOVÁ, S. a kol. Čeština, jak ji znáte a neznáte
ČMEJRKOVÁ, S., Daneš, F., Světlá, J. Jak napsat odborný text
DANEŠ, F. et al. Český jazyk na přelomu tisíciletí
HAUSENBLAS, K. Výstavba jazykových projevů a styl
HAUSENBLAS, K. Od tvaru k smyslu textu. Stylistické reflexe a interpretace
HLAVIČKOVÁ, V. (ed.) Odborný jazyk v podmínkách tržní ekonomiky
HOFFMANNOVÁ, J. Stylistika a ... JAMEK, V. O patřičnosti v jazyce
JANČÁKOVÁ, J., KOMÁREK, M. a ULIČNÝ, O. (ed.). Spisovná čeština a jazyková kultura
KRAUS, J., HOFFMANOVÁ, J. Písemnosti v našem životě
KUNA, I. Realita a svět textu
MULLEROVÁ, O. Mluvený text a jeho syntaktická výstavba
MULLEROVÁ, E. Funkční styly a jejich základní žánry v současné komunikaci
NEBESKÁ, I., MACUROVÁ, A. (ed.). Jazyk a jeho užívání
SGALL, P., PANEVOVÁ, J. Jak psát a jak nepsat česky
SVOZILOVÁ, N. Jak dnes píšeme/mluvíme a hřešíme proti dobré češtině
ŠESTÁK, L. Jak psát a přednášet o vědě
ŠRÁMEK, R. (ed.). Spisovnost a nespisovnost dnes
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK