Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv ergoterapie na klienta s mentálním a kombinovaným postižením
Název práce v češtině: Vliv ergoterapie na klienta s mentálním a kombinovaným postižením
Název v anglickém jazyce: Effect of occupational therapy on the client with mental and multiple disabilities
Klíčová slova: Ergoterapie, mentální retardace, Downův syndrom, levostranná hemiparesa
Klíčová slova anglicky: Occupational therapy, mental retardation, Down syndrome, left-sided hemiparesis
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.10.2018
Datum zadání: 08.10.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.10.2018
Datum a čas obhajoby: 30.01.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.12.2018
Datum proběhlé obhajoby: 30.01.2019
Oponenti: PhDr. Monika Nová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) Teoretické a historické vymezení ergoterapie.
2) Vymezení a popis mentální retardace, Downova syndromu.
3) Srovnání teoretických poznatků s poznatky ze šetření.
Seznam odborné literatury
FISCHER, S., ŠKODA, J. Speciální pedagogika. Edukace a rozvoj se somatickým, psychickým a sociálním znevýhodněním. Praha: TRITON, 2008. ISBN 978-80-7387-014-0
JELÍNKOVÁ, J., KRIVOŠÍKOVÁ, M., ŠAJTAROVÁ, L. Ergoterapie. Praha: PORTÁL, 2009. ISBN 978-80-7367-583-7
KRIVOŠÍKOVÁ, Mária. Úvod do ergoterapie. Praha: GRADA, 2011. ISBN 978-80-247-2699-1
MATOUŠEK, O. a kol. Encyklopedie sociální práce. Praha: PORTÁL, 2013. ISBN 978-80-262-0366-7
SLOWÍK, J. Speciální pedagogika. Praha: GRADA, 2007. ISBN 978-80-247-1733-3
ŠVARCOVÁ, I. Mentální retardace. Praha: PORTÁL, 2011. ISBN 978-80-7367-889-0
VALENTA, M. a kol. Přehled speciální pedagogiky. Praha: PORTÁL, 2014. ISBN 978-80-262-0602-6
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK