Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ad Akt-ženský akt ve výtvarném umění
Název práce v češtině: Ad Akt-ženský akt ve výtvarném umění
Název v anglickém jazyce: Ad Nude-Female nude in fine art
Klíčová slova: Akt, nahota, žena, muž, morálka, společnost, výtvarné umění
Klíčová slova anglicky: Nude, nudity, female, male, morale, society, fine art
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Viktor Čech
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.10.2018
Datum zadání: 06.10.2018
Datum a čas obhajoby: 09.09.2020 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R325A, 325A, posluchárna VV, 3. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:23.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2020
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Definujte pojem nahota a akt. Zaměřte se na proměnu zobrazení nahého lidského těla v dějinách umění. Všímejte si sociálních, náboženských, kulturních atd. konotací. Představte akt jako diskurzivně podmíněný výtvarný žánr.

Realizujte sérii dvojrozměrných výstupů s tématem aktu jako východisko pro další práci. Na základě aditivního řazení vytvářejte nové kompoziční a významové vztahy. Reflektujte ve své práci také techniku koláže.

Vytvořte návrh výtvarných úloh, reflektujících v různě širokých souvislostech zkoumané téma. Reagujte na kontroverzní momenty, které téma ve výuce může vyvolávat.
Seznam odborné literatury
BIRGUS, Vladimír a Jan MLČOCH. Akt v české fotografii = The nude in czech photography. Praha: Kant, 2001. ISBN 80-86217-35-3
BLAŽKOVÁ, Jarmila. Žena - věčná inspirace umění. Žena ve výtvarném umění od doby kamenné až po Picassa. 1946
HRUŠKA, Emmerich Alois. Nahota v umění. Praha: Knihovna Astarte, 1930
PETRBOK, Václav, ed. Sex a tabu v české kultuře 19. století. 1. vyd. Praha: Academia, 1999 244 s., 8 listů fot. příl. ISBN 80-200-0685-0
PETŘÍČEK, Miroslav. Myšlení obrazem, Herrmann a synové, 2009, ISBN 978-80-87054-18-5
ŠINDELÁŘ, Dušan. Problém krásna: v současném umění a estetice. Praha: Nakladatelství československých výtvarných umělců, 1958
UMBERTO, Eco. Dějiny krásy. Vyd.1. Praha: Argo, 2005, 439 s. ISBN 80-720- 3677-7
Předběžná náplň práce
Definice klíčových pojmů, reflexe proměny zobrazení nahého lidského těla v dějinách umění, představení širších souvislostí determinujících tento žánr, realizace praktických výstupů s tématem aktu, hledání kompozičních a významových možností v jejich spojování, transformace teoretických a praktických závěrů do návrhu didaktických úloh.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Definition of key words, reflection on change in portraying naked human body in history of art, introduction of wider context determining this genre, realisation of practical outputs with the theme of the nude, search for compositional and semantic possibilities in their association, transformation of theoretical and practical conclusions in didactic tasks.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK