Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prevence konfliktů v prostředí sloučené mateřské a základní školy
Název práce v češtině: Prevence konfliktů v prostředí sloučené mateřské a základní školy
Název v anglickém jazyce: Conflict prevention in the environment of the combined kindergarten and elementary schools
Klíčová slova: konflikt, management školy, mateřská škola, prevence konfliktů, styl řešení, základní škola
Klíčová slova anglicky: conflict, school management, kindergarten, conflict prevention, solution style, primary school
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.10.2018
Datum zadání: 03.10.2018
Datum a čas obhajoby: 20.05.2019 10:00
Místo konání obhajoby: Myslíkova 7, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:08.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 20.05.2019
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (SMG) (OSZD004SM)
Oponenti: RNDr. Ing. Eva Urbanová, Ph.D., MBA
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude zpracována v souladu s opatřením děkana č. 12/2017 čj.2062/2017 a v souladu s doporučeními Katedry andragogiky a managementu vzdělávání
Seznam odborné literatury
BEDNÁŘ, Vojtěch, 2015. Konflikty ve firmách: příčiny, následky, řešení. Praha: Management Press, 15 – 42 s., 110 – 116 s. ISBN 978-80-7261-347-2.
KŘIVOHLAVÝ, Jaro, 2008. Konflikty mezi lidmi. Vyd. 2. Praha: Portál, 17 s. ISBN 978-80-7367-407-6.
MCCONNON, Shay a Margaret MCCONNON, 2009. Jak řešit konflikty na pracovišti. Praha: Grada, s. Manažer, 48 – 50 s. ISBN 978-80-247-3003-5.
MIKULÁŠTÍK, Milan, 2010. Komunikační dovednosti v praxi. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Grada, 234 s. Manažer. ISBN 978-80-247-2339-6.
PLAMÍNEK, Jiří, 2012. Konflikty a vyjednávání: umění vyhrávat, aniž by někdo prohrál. 3., upr. a dopl. vyd. Praha: Grada, Poradce pro praxi, 15 – 40 s. ISBN 978-80-247-4485-8
PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ, 2013. Pedagogický slovník. 7., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Portál, 100 s. ISBN 978-80-262-0403-9.
SYSLOVÁ, Zora, 2015. Jak úspěšně řídit mateřskou školu. 2., doplněné a aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, s. Řízení školy (Wolters Kluwer), 275 – 276 s. ISBN 978-80-7478-859-8.
TROJAN, Václav, Irena TROJANOVÁ a Jiří TRUNDA, 2016. Vybrané kapitoly ze školského managementu pro učitele. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 65 – 70 s. ISBN 978-80-7290-868-4
TROJANOVÁ, Irena, Václav TROJAN a Jindřich KITZBERGER, 2012. Kompetence řídících pracovníků ve školství. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, Řízení školy (Wolters Kluwer), 72s. ISBN 978-80-7357-899-2.
TROJANOVÁ, Irena, 2014. Vedení lidí ve školách a školských zařízeních. Praha: Wolters Kluwer, Řízení školy (Wolters Kluwer), 60 – 91 s. ISBN 978-80-7478-656-3.
TROJANOVÁ, Irena, 2014. Ředitel a střední management školy: průvodce pro ředitele a střední management ZŠ a SŠ. Praha: Portál, 101s. ISBN 978-80-262-0591-3.
DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000, 374 s. ISBN 80-246-0139-7.
HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005, 407 s. ISBN 80-7367-040-2.
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá problematikou konfliktů ve specifickém prostředí školské příspěvkové organizace, která vznikla sloučením školy základní a mateřské. Přináší pohled na konflikty nejen jako na určitý stav v dané chvíli, ale také jako na proces, který začal podnětem, má svůj vývoj, události a směřuje k určitému výsledku, k řešení. Vzhledem k tomu, že se jedná o školy různého stupně vzdělávání, s odloučenými pracovišti, s odlišnou problematikou a nároky, lze předpokládat, že příčiny vzniku konfliktů jsou různé povahy, rozsahu a řešení.
První část této práce je zaměřena na teoretická východiska z dosavadních poznatků o podstatě konfliktu, jeho průvodních znaků, reakcí okolí na konflikt a také styl jeho řešení. Postupy vedoucí k řešení konfliktu tvoří základ pro stanovování vhodných preventivních opatření k zamezení jejich vzniku.
Druhá část zobrazuje skutečný stav teoretických poznatků v reálném prostředí konkrétních sloučených škol. Zjišťuje přístupy managementu školy ke konfliktům, styly uplatňované při řešení konfliktu nebo k prevenci jejich vzniku či zmírnění důsledků konfliktu.
Cílem této bakalářské práce je pomocí výzkumné sondy opírající se především o metodologické postupy případové studie a konkrétně o polostrukturované rozhovory s respondenty ze dvou škol obdobného typu určit nejčastější příčiny střetů názorů, zájmů, cílů a priorit vedoucích pracovníků v prostředí specifické školské organizace vedoucí ke vzniku konfliktu a nalézt managementem využívaná preventivní opatření k eliminaci jejich vzniku.


Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor thesis deals with the issue of conflicts in the specific environment of the school contributory organization, which was created by merging the elementary and maternal school. It looks at conflicts not only as a certain state at a given moment, but also as a process that has started with a stimulus, has its own development, events, and leads to a certain outcome, to the solution. Since these are schools of varying degrees of education, with segregated workplaces, with different issues and demands, it can be assumed that the causes of conflict are of different nature, scope and solution.
The first part of this thesis focuses on the theoretical basis of the previous knowledge about the nature of the conflict, its accompanying characters, the reaction of the neighborhood to the conflict and the style of its solution. Conflict resolution procedures form the basis for setting appropriate preventive measures to prevent them from occurring.
The second part shows the real state of theoretical knowledge in the real environment of particular merged schools. It identifies school management approaches to conflicts, styles applied in conflict resolution, or to prevent or mitigate conflict consequences.
The aim of this bachelor thesis is to identify the most frequent causes of conflicts of opinions, interests, goals and priorities of the managers in the environment of a specific school organization leading to the conflict by means of a research probe based on methodological procedures of a case study and specifically on semi-structured interviews with respondents from two schools of a similar type and to find management used preventive measures to eliminate them.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK