Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza postojov seniorov na samoliečenie analgetikami so zameraním na nesteroidné antiflogistiká II
Název práce v jazyce práce (slovenština): Analýza postojov seniorov na samoliečenie analgetikami so zameraním na nesteroidné antiflogistiká II
Název práce v češtině: Analýza postojů seniorů na samoléčení analgetiky se zaměřením na nesteroidní antiflogistika II
Název v anglickém jazyce: The Analysis of Senior´s Opinions on Self-treatment by non-steroidal anti-inflamatory drugs I
Klíčová slova: senioři, ibuprofen, samoléčení, dotazník
Klíčová slova anglicky: aged, ibuprofen, self-medication, questionnaire
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.10.2018
Datum zadání: 11.12.2018
Datum a čas obhajoby: 16.06.2020 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2020
Oponenti: PharmDr. Kateřina Malá, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cíl práce: Popsat a analyzovat postoje seniorů k samoléčení analgetiky se zaměřením na ibuprofen.
Seznámit se s problematikou samoléčení analgetiky, obzvláště ze skupiny nesteroidních antiflogistik.
V rámci teoretické části zpracovat přehled publikovaných sdělení zaměřených na bezpečnost samoléčby analgetiky.
Připravit design studie a hodnotící databázi.
Nechat schválit studii etickou komisí zdravotnického zařízení v němž bude studie probíhat a etickou komisí FaF.
Naplnit a analyzovat hodnotící databázi.
Vypracovat práci se strukturou úvod, cíl, teoretická část, praktická část (metodika, výsledky, diskuze), závěr a přiložit abstrakt v českém a anglickém jazyce.
Seznam odborné literatury
PubMed, Micromedex, UpToDate, Lexicomp, AISPL, Stockleys drug interactions a další validní články, databáze a internetové odkazy
Předběžná náplň práce
Provést rešerši zaměřenou na problematiku samoléčení analgetiky, obzvláště ze skupiny nesteroidních antiflogistik. Stanovit metodiku sběru a následné analýzy výsledků. Provést vlastní sběr a analýzu lékových problémů. Sepsat práci s požadovanou strukturou.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
To carry out a rewiev focused on self-medication with analgesics. To select the method of data collection and the following analysis of the results. To write the work with the required structure.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK