Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zajetí panovníků ve 14. a na počátku 15. století
Název práce v češtině: Zajetí panovníků ve 14. a na počátku 15. století
Název v anglickém jazyce: The capture of the monarchs in the 14th and the beginning of the 15th century
Klíčová slova: zajetí, věznění, středověk, Václav IV., Zikmund Lucemburský, Richard II., Jan II. Francouzský
Klíčová slova anglicky: capture, imprisonment, middle ages, Wenceslaw IV., Sigismund of Luxemburg, Richard II., John II. of France
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Vedoucí / školitel: Mgr. Kateřina Sládková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.10.2018
Datum zadání: 02.10.2018
Datum a čas obhajoby: 27.05.2019 08:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2019
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student komparativní metodou provede srovnání panovnických krizí, které vedly k zajetí panovníků ve 14. a na počátku 15. století v Čechách a v Evropě. Shromáždí dostupné informace o zajetí a věznění českých panovníků, se zvláštním zřetelem k místům věznění. Bude vycházet z pramenů (Kroniky doby Karla IV., Staré letopisy české, CDM II.) a sekundární domácí i zahraniční literatury.
Seznam odborné literatury
Bobková, Lenka. Velké dějiny zemí Koruny české IV.a 1310-1402; Praha -Litomyšl, 2003.
Bobková, Lenka - Bartlová, Milena. Velké dějiny zemí Koruny české IV.b 1310-1402. Praha -Litomyšl, 2003.
Šmahel, František - Bobková, Lenka - Mašková, Pavlína - Novotný, Robert. Lucemburkové: česká koruna uprostřed Evropy.Praha, 2012.
Kavka, František Poslední Lucemburk na českém trůně. Králem uprostřed revoluce, nakladdatelství Mladá fronta, Praha 1998
Kavka, František.Karel IV.: historie života velkého vladaře. Praha: Mladá fronta, 1998
Spěváček, Jiří. Václav IV. 1361 – 1419 K předpokladům husitské revoluce, nakladatelství Svoboda, Praha 1986
Spěváček, Jiří. Karel IV. Život a dílo (1316–1378). 2. vyd. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1980
Štěpán, Václav. Moravský markrabě Jošt, nakladatelství Matice moravská, Brno 2002
Baum, Wilhelm. Císař Zikmund, Praha 1996
Drška, Václav. Zikmund Lucemburský. Liška na trůně. Drška, Václav. Praha : Epocha, 1996. 87 s. (Portréty. 1.)
Čornej, Petr. Tajemství českých kronik, nakladatelství Paseka, Praha 2003
Durdík, Tomáš. Encyklopedie českých hradů, nakladatelství Libri, Praha 1998
Sedláček, August. Hrady, zámky a tvrze Království českého
Hlaváček, Ivan; Ohlas prvního zajetí Václava IV. v roce 1394 v Padově. In: Ad vitam et honorem : profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé a žáci k pětasedmdesátým narozeninám / Brno : Matice moravská, 2003 s. 481-490.
Hlaváček, Ivan. Die Wiener Haft Wenzels IV. der Jahre 1402-1403 aus diplomatischer und verfassungsgeschichtlicher Sicht. Hlaváček, Ivan. In: Husitství - reformace - renesance : sborník k 60. narozeninám Františka Šmahela. Sv. 1, 2, 3 / Praha : Historický ústav AV ČR, 1994 s. 225-238.
T.R. Kraus. Eine unbekannte Quelle zur ersten Gefangenschaft Konig Wenzel in jahre 1394, Deutsches Archiv fur Erfoschung des Mittelalters 43, 1987, s. 135-154
Předběžná náplň práce
Práce se bude věnovat zajetí a věznění panovníků ve 14. a na počátku 15.století, jakožto jednomu z průvodních jevů panovnické krize nejen v českých, ale i v evropských dějinách. Pozornost bude zaměřena zejména na české dějiny, okrajově internaci Karla IV., dvojí zajetí krále Václava IV. i uherské zajetí Zikmunda Lucemburského. Zaměří se na důvody zajetí panovníků, průběh a podmínky jejich věznění, s přihlédnutím k místům věznění, tj. hradům či rezidencím.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor thesis will focus on arrest and imprisonment of monarchs in the 14th and the beginning of the 15th century, as one of the symptoms of the sovereign crisis not only in Bohemian but also in European history. The paper will primarily focus on Bohemia history, marginally on the internment of Charles IV, the double capture of King Wenceslas IV and the Hungarian arrest of Zikmund of Luxembourg. It will also focus on the reasons for the captivity of the sovereigns, the process of and, primarily, the conditions of their imprisonment, in relation to the places of imprisonment, ie. castles or residences.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK