Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Metoda elektrické impedanční tomografie
Název práce v češtině: Metoda elektrické impedanční tomografie
Název v anglickém jazyce: -
Klíčová slova: rezistivita, vodivost, impedanční tomografie
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: projekt
Jazyk práce:
Ústav: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Ivo Křivka, CSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
-
Seznam odborné literatury
D.C. Barber, B.H. Brown: "Recent developments in applied potential tomography - APT", Proc. 9th Conf in
Information Processing in Medical Imaging, Washington DC, 10-14 June 1985 (editor S.L. Bacharach),
Martinus Nijhoff, Dordrecht, 1986, pp. 106-21
Předběžná náplň práce
Elektrická impedanční tomografie (EIT) umožňuje zjistit rozložení rezistivity uvnitř plochého heterogenního objektu a tak nedestruktivně sledovat jeho vnitřní strukturu a její změny.

Základním principem EIT je měření impedance (ve stejnosměrném režimu se měří elektrický odpor) s využitím velkého počtu kontaktů rozmístěných po obvodu objektu. Pro zjednodušení se zpravidla používá vzorek ve tvaru kruhu. Vybraná dvojice sousedních kontaktů se použije pro přivedení proudu a pak se zjistí rozložení potenciálu na ostatních elektrodách. Na základě potenciálového profilu se vypočítá rezistivita pro ekvipotenciální řezy (proto tomografie), které se vějířovitě rozevírají z mezery mezi proudovými kontakty. Potom se přivede proud na další dvojici kontaktů a algoritmus se opakuje. Takto se postupně využijí všechny dvojice sousedních kontaktů jako proudové. Na základě křížení řezů se pak získá mapa rezistivity pro celou plochu.

V rámci projektu se student seznámí s principy metody, postupem měření a algoritmy vyhodnocování. Student má možnost si vyzkoušet některé postupy užívané při vytváření aparatur řízených počítačem. Student použije EIT ke studiu homogenity elektrických parametrů na vybraných vodivých polymerních vzorcích.

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
-
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK