Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Změna způsobu komunikace přichází se změnou prostředí: Rozdíly v užívání sociálních sítí v Japonsku a České republice
Název práce v češtině: Změna způsobu komunikace přichází se změnou prostředí: Rozdíly v užívání sociálních sítí v Japonsku a České republice
Název v anglickém jazyce: Changing the Environment Comes to Changing the Way of Communication: Differences in Usage of Social Networks in Japan and the Czech Republic
Klíčová slova: japonské sociální sítě|české sociální sítě|vztahová mobilita|Twitter|Facebook|Mixi|LINE|Instagram|online komunikace|změna kulturního prostředí
Klíčová slova anglicky: Japanese social networks|Czech social networks|relational mobility|Twitter|Facebook|Mixi|LINE|Instagram|online communication|cultural environment change
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Dita Malečková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2018
Datum zadání: 01.10.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.10.2018
Datum a čas obhajoby: 18.06.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:02.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Vít Šisler, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je prozkoumat především sémantické změny v užívání sociálních sítí vlivem přestěhování se z Japonska do České republiky na dobu delší než jeden rok. Předpoklad těchto změn vzniká zohledněním světově jedinečné struktury japonských sociálních sítí, ve které co do oblíbenosti dominuje Twitter a Mixi, sítě, které pravděpodobně při navazování vztahů v Česku nebudou, či nemohou být klíčové. Teoretická část se bude věnovat porovnání sociálních sítí relevantních pro české a japonské prostředí s ohledem na jejich oblíbenost a způsob použití. V praktické části bude za pomocí dat z polostrukturovaných rozhovorů s pečlivě zvolenými respondenty, kteří se z Japonska přestěhovali do České republiky na dobu delší než jeden rok, analyzován proces změny preferencí a způsobu užívání jednotlivých sociálních sítí a motivace k přizpůsobení se novému prostředí.
Diplomová práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
Seznam odborné literatury
ECO, Umberto. Otevřené dílo. Praha: Argo, 2015
ECO, Umberto. Teorie sémiotiky. Praha: Argo, 2009
IMAI, Mucumi. Jazyk a myšlení. Praha: karolinum, 2017
KAIGO, Muneo. Social Media and Civil Society in Japan. Tsukuba: University of Tsukuba. 2017
RYAN, Marie-Laure. Narrative as Virtual Reality. London: The Johns Hopkins University Press, 2001
TAKAHASHI, Toshie. Youth, social media and connectivity in Japan. Dostupné v: Seargeant P., Tagg C. (eds) The Language of Social Media. Palgrave Macmillan, London, 2014
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK