Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Způsoby získávání informací o politickém dění v České republice u seniorů
Název práce v češtině: Způsoby získávání informací o politickém dění v České republice u seniorů
Název v anglickém jazyce: Ways of obtaining informations about political events in the Czech republic by seniors
Klíčová slova: informace|senioři|politika|získávání informací|manipulační nástroje|elektronické zdroje|digitální propast
Klíčová slova anglicky: information|seniors|politics|obtaining information|manipulation tools|electronic sources|digital divide
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2018
Datum zadání: 01.10.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.10.2018
Datum a čas obhajoby: 15.06.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je zjistit, jakým způsobem senioři získávají informace o politickém dění v České republice a jakou roli v získávání informací hrají elektronické informační zdroje.
V úvodu práce budou formulovány výzkumné otázky, tykající se způsobu získávání informací o politickém dění v ČR u seniorů z aktivních seniorských skupin a klubů ve věkové kategorii 65-75 let. V rámci praktické části bude realizován kvalitativní výzkum a to s využitím metody polostrukturovaných rozhovorů. Výsledky budou interpretovány v bakalářské práci.
Bakalářská práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
Seznam odborné literatury
Český helsinský výbor. Portál pro seniory: www.seniori.org [online]. [c2008] [cit. 2008-11-05]. Dokumenty: Základní dokumenty.
LAPÁČEK, Jiří. Počítač pro seniory. Praha: COMPUTER PRESS, 2005. ISBN 978-80-251-0820-8.
SAK, Petr et al. 2007. Člověk a vzdělávání v informační společnosti: vzdělávání a život v komputerizovaném světě. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 296 s. ISBN 978-80-7367-230-0
TOŠNEROVÁ, Tamara. 2002. Ageismus: Průvodce stereotypy a mýty o stáří. 1. vyd. Praha: Ambulance pro poruchy paměti, 2002. 45 s. ISBN 80-238- 95-06-0.
VIDOVIĆOVÁ, Lucie. 2008. Stárnutí, věk a diskriminace – nové souvislosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 233 s. ISBN 978-80-210-4627-6.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK