Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Trest domácího vězení, jeho výkon a kontrola
Název práce v češtině: Trest domácího vězení, jeho výkon a kontrola
Název v anglickém jazyce: House arrest punishment, its enforcement and control
Klíčová slova: Domácí vězení. Alternativní trest. Elektronický kontrolní systém.
Klíčová slova anglicky: House arrest. Alternative punishment. Electronic monitoring.
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Jana Tlapák Navrátilová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.11.2018
Datum zadání: 21.11.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.02.2021
Datum a čas obhajoby: 19.02.2021 10:00
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 305, multimediální učebna 305
Datum odevzdání elektronické podoby:28.11.2020
Datum proběhlé obhajoby: 19.02.2021
Oponenti: JUDr. Ingrid Galovcová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Předkládaná diplomová práce si kladla za cíl provést rozbor právní úpravy trestu domácího vězení v rámci českého právního řádu, jakožto alternativního trestu.

Tato diplomová práce obsahuje celkem sedm na sebe navazujících kapitol, přičemž hned ta první obsahuje vymezení základních trestněprávních pojmů, které jsou potřeba k pochopení dané problematiky, zejména pak samotný pojem trestu, pojem alternativního opatření a dále pak systém trestů a alternativních opatření a také vytyčení obecných principů ukládání trestů. Dalším pojmem, který je v této kapitole vymezen je pojem restorativní justice, se kterým se poté hojně pracuje v dalších částech diplomové práce.

Ve druhé kapitole se diplomová práce věnuje konkrétně trestu domácího vězení, kdy toto téma otevírá problematika krize nepodmíněného trestu odnětí svobody, která má velký význam pro budoucí aplikaci alternativních opatření. Dalším krokem ve druhé kapitole je vylíčení historie trestu domácího vězení, jak v zahraničí, tak konkrétně v České republice. Následuje vymezení podstaty samotného trestu domácího vězení a zákonné podmínky pro uložení trestu domácího vězení.

Navazujícím tématem je výkon trestu domácího vězení, pro něhož byla vytyčena samostatná kapitola. V kapitole, která se věnuje výkonu trestu domácího vězení, se práce zabývá především elektronickým kontrolním systémem, jehož zavedení bylo v České republice poněkud problematické a dalším předmětem této kapitoly je Probační a mediační služba, která významně souvisí s výkonem a také kontrolou trestu domácího vězení.

Samostatná kapitola je poté věnována jednotlivým přeměnám trestu domácího vězení, a to především povahám konkrétních přeměn. Navazující kapitola se soustředí právní úpravu mladistvých ve vztahu k trestu domácího vězení. Poslední kapitola se zabývá konkrétními zahraničními úpravami trestu domácího vězení v různých zemích jako například USA, Anglie či Slovensko.

Závěr této práce je zhodnocením toto, čím se práce zabývala včetně autorových poznatků v rámci jednotlivých kapitol.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The submitted diplom thesis aimed to analyze the legal regulation of house arrest within the Czech legal system, as an alternative punishment.

This diplom thesis contains a total of seven consecutive chapters, the first contains the definition of basic criminal law concepts that are needed to understand the issue, especially the concept of punishment, the concept of alternative measures and the system of punishments and alternative measures and principles of sentencing. Another term, which is defined in this chapter, is the concept of restorative justice, which is then widely worked on in other parts of the thesis.

In the second chapter, the diploma thesis deals specifically with the sentence of house arrest, when this topic opens the issue of the crisis of unconditional imprisonment, which is of great importance for the future application of alternative measures. The next step in the second chapter is to describe the history of house arrest, both abroad and specifically in the Czech Republic. The following is a definition of the essence of the house arrest sentence itself and the legal conditions for imposing a house arrest sentence.

A related topic is the execution of house arrest, for which a separate chapter has been set. In the chapter, which deals with the execution of house arrest, the work deals mainly with the electronic control system, the introduction of which was somewhat problematic in the Czech Republic and another subject of this chapter is the Probation and Mediation Service, which is significantly related to the execution and control of house arrest.

A separate chapter is then devoted to the individual transformations of the sentence of house arrest, especially to the nature of specific transformations. The following chapter focuses on the legal regulation of juveniles in relation to the sentence of house arrest. The last chapter deals with specific foreign regulations of the sentence of house arrest in various countries such as the USA, England and Slovakia.
The conclusion of this work is an evaluation of what the work dealt with, including the author's knowledge in the individual chapters.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK