Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Growth and control of Pseudomonas aeruginosa in a multi-species biofilm
Název práce v češtině: Růst a kontrola Pseudomonas aeruginosa ve vícedruhovém biofilmu
Název v anglickém jazyce: Growth and control of Pseudomonas aeruginosa in a multi-species biofilm
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.10.2018
Datum zadání: 13.05.2020
Datum a čas obhajoby: 01.06.2020 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2020
Oponenti: RNDr. Klára Konečná, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Teoretická část práce bude sepsána po prostudování literatury související se zadanou problematikou. Experimenty budou prováděny v laboratořích Katedry farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy. Dosažené výsledky budou kriticky zhodnoceny v diskusi. Závěrečná úprava diplomové práce bude provedena tak, aby rozsah a členění diplomové práce odpovídaly požadavkům kladeným na práce farmaceuticko-chemického charakteru na Farmaceutické fakultě UK a zohledňovala Doporučení pro vypracování kvalifikačních prací na katedře 190, dostupné z: https://intranet.faf.cuni.cz/Studijni-materialy/KFCHKL/.
Seznam odborné literatury
počítačové databáze (PubMed, Web of Science, Scopus, SciFinder, Reaxys)
originální časopisecká, knižní a patentová literatura
Metodika tvorby bibliografických citací. Dostupné z:http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/prif/ps11/metodika/web/ebook_citace_2011.html
Doporučení redaktorům odborných a popularizačních časopisů přírodovědeckého zaměření, autorům vysokoškolských i středoškolských přírodovědných učebnic a tvůrcům odborných právních textů s touto problematikou. Chem. Listy. 2004, 98, 943 – 949
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK