Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příklad spolupráce galerie a mateřské školy
Název práce v češtině: Příklad spolupráce galerie a mateřské školy
Název v anglickém jazyce: Gallery and Preschool - an Example of Collaboration
Klíčová slova: galerijní edukace, národní galerie, předškolní vzdělávání, kvalitativní výzkumná sonda, strategie nabídky galerijních programů
Klíčová slova anglicky: gallery education, National Gallery, pre-school education, qualitative research, strategy of gallery education
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Helena Kafková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.09.2018
Datum zadání: 03.10.2018
Datum a čas obhajoby: 09.09.2019 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R128, 128, divadlo, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:11.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2019
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (UMŠ) (OSZD004MS)
Oponenti: doc. ak. mal. Ivan Špirk
 
 
 
Konzultanti: doc. ak. mal. Jiří Kornatovský
Zásady pro vypracování
Studentka zmapuje, jakým způsobem přistupuje konkrétní lektorské oddělení (Národní galerie) k přípravě a realizaci programů pro mateřské školy. Problematiku objasní na příkladu spolupráce s mateřskou školou. Popíše dlouhodobou spolupráci obou pracovišť a stávající nabídku programů ze strany galerie, a pokusí se popsat strategie jejich tvorby.
Seznam odborné literatury
FULKOVÁ, Marie, Lucie JAKUBCOVÁ, Leonora KITZBERGEROVÁ a Vladimíra SEHNALÍKOVÁ. Galerijní a muzejní edukace 2: [umění a kultura ve školním kontextu/ učení z umění]. V Praze: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013, 350 s. ISBN 978-80-7290-700-7.
FULKOVÁ, Marie, Lucie HAJDUŠKOVÁ a Vladimíra SEHNALÍKOVÁ. Galerijní a muzejní edukace 1: vlastní cestou k umění: Vzdělávací programy Uměleckoprůmyslového musea v Praze a Galerie Rudolfinum v roce 2011. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012, 315 s. ISBN 978-80-7290-535-5.
FULKOVÁ, M.: Diskurz umění a vzdělávání. Praha, H+H, 2008.
HORÁČEK, Radek a Jan ZÁLEŠÁK. Aktuální otázky zprostředkování umění: teorie a praxe galerijní pedagogiky, vizuální kultura a výtvarná výchova. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 190 s. ISBN 978-80-210-4371-8.
ŠVAŘÍČEK R. ŠEĎOVÁ, K. a kol.: Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha, Portál, 2007.
Další literatura bude doplněná v průběhu práce
Předběžná náplň práce
Pokuste se shromáždit výpovědi zaměstnanců konkrétního lektorského oddělení a s ním dlouhodobě spolupracující mateřské školy. Data shromážděte podle potřeby odpovědi na výzkumnou otázku (např. rozhovor, pozorování). Data analyzujte s ohledem na vhodnost programů, jak ji vnímají obě strany. Použijte kvalitativní metodologii, a empirickou výzkumnou sondu doplňte teoretickým bádáním.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Collect data from employees of a specific gallery (educational dept.) and from a pre-school. Bear in mind the research question and conduct observation and interview. Analyze the date with respect to adequacy of the programmes offered by the gallery. Consider perspective of both the participants. Use qualitative methodology, empirical research should be accompanied by a theoretical study.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK