Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vlivy byzantského a islámského umění na nástěnnou výzdobu vybraných staveb 12. století na Sicílii
Název práce v češtině: Vlivy byzantského a islámského umění na nástěnnou výzdobu vybraných staveb 12. století na Sicílii
Název v anglickém jazyce: Influences of Byzantine and Islamic Art on the Mural Decoration in Chosen Sicilian Buildings in the 12th Century
Klíčová slova: Byzantské umění – mozaika – islámské umění – Palermo- Roger II. – Vilém I. - Vilém II.
Klíčová slova anglicky: Byzantine art –islamic art – mosaic – Palermo - Roger II. – Wiliam I. - Wiliam II.
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.09.2018
Datum zadání: 25.09.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.09.2018
Datum a čas obhajoby: 19.06.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.05.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:07.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2019
Oponenti: PhDr. Mgr. Julie Jančárková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1.Historický kontext - úvod
1.2 Sicílie 12.století
2. Umění Komnenovské dynastie
3. Islámské umění a Palermo
4. Stavby: 4.1 Katedrála v Cefalu
4.2. Palatinská kaple
4.3 chrám Santa Maria dell´ Ammiraglio
4.4 katedrála v Montreale
5.Závěr
Seznam odborné literatury
RICE, T. David: Byzantské umenie. Bratislava, 1968
LASSUS, Jean: Ranokresťanské a byzantské umenie. Bratislava, 1971
VAVŘÍNEK, Vladimír: Encyklopedie Byzance. Praha, 2011
KÜLZER, Andreas: Byzanc. Červený kostelec, 2016
LING, Roger: Ancienit mosaics. Princeton university press, 1998
FOLETTI, Ivan, eds: Zápisky z cest II, Cefalú – Palermo – Montreale. Brno, 2015
CORMACK, Robin: Byzantine Art. Oxford, 2000
DEMUS, Otto: Byzantine art and the West. New York university, 1970.
KITZINGER Ernst: The mosaics of St. Mary´s of the Admiral in Palermo. Washington, 1990
RESTLE, Marcell / WESSEL, Klaus (ed.): Reallexikon zur byzantinischen Kunst, díl: 1-6. Štutgart, 1966-1997


PROCACCI, Giuliano: Dějiny Itálie. Praha, 1997
BURIAN, Jan / OLIVA, Pavel: Civilizace starověkého středomoří, I., II. díl. Praha, 2015
BROOKE, Christopher: Evropa středověku v letech 962-1154. Praha, 2006
HASKINS, Charles H.: Normani v evropských dějinách. Jinočany, 2008

MÜLLEROVÁ, Petra (ed.) / OBUCHOVÁ, L´ubica (ed.): Náboženské motivy v asijském umění. Praha, 1999
KŘIKAVOVÁ, Adéla (ed.): Islám – ideál a skutečnost. Praha, 2002
KROPÁČEK, Luboš: Duchovní cesty islámu. Praha, 2003
TAUER, Felix: Svět islámu, dějiny a kultura. Praha, 2006
BAHBOUH, Charif: Půvab arabské kaligrafie. Praha, 2002
GRUBE, J. Ernst: Islámské umění. Praha, 1973
HATTSTEIN, Markus: Islám – umění a architektura. Praha, 2006¨
GELFER-JØEGENSEN, Mirjam: Medieval islamic symbolism and the paintings in the Cefalù cathedral. Leden, 1986
DVOŘÁKOVÁ, Sabina: Příběhy tisíce a jedné noci – islámské umění ve sbírkách Moravské galerie v Brně. Brno, 2011
Předběžná náplň práce
Práce se bude věnovat umělecké výzdobě vybraných sicilských staveb 12. století. V této době vzniká samostatné, ekonomicky se rychle vyvíjející Sicilské království, vytvořené Normany, kteří Sicílii dobyli na předešlém arabském osídlení. Donátoři chrámů - první sicilský král Roger I., jeho nástupci Vilém I. a Vilém II., a také sicilský admirál, Řek Jiří z Antiochie - věnovali značné prostředky na výstavbu a výzdobu rozsáhlých sakrální staveb, které měly nový stát patřičně reprezentovat. Na ostrov byli pozvání mistři z Byzance, aby zorganizovali a zahájili činnost mozaikářské dílny. Během jejího působení na Sicílii vyrostla a zformovala se vlastní generace umělců. Mou snahou bude sledovat složení osobitého sicilského uměleckého slohu. Určit z jakých uměleckých prvků tento sloh vznikl, popsat projevy typické pro umění Byzance a sledovat jejích recepci v místním prostředí. Část práce bude také zacílena na islámské umění, ze kterého také vlastní umění sicilského království čerpá. Zaměřím se především na katedrálu v Cefalú a katedrálu v Monreale, Palatinskou kapli a chrám Martorana v Palermu, kde dochází k unikátní umělecké syntéze především byzantského a islámského umění, která je v mnoha případech nepřehlédnutelná a která pramení jak z historie Sicílie, tak zřejmě z požadavků objednavatelů mozaických souborů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis will deal with the decorations of selected Sicilian buildings from the 12th century. At that time, the independent fast developing Kingdom of Sicily was founded by the Normas, who had conquered Sicily during the previous Arab settlement. The donors of the churches – the first Sicilian king Roger I and his successors Vilém I and Vilém II as well as the Sicilian admiral the Greek George of Antioch – made huge donations for the construction and decoration of large religious buildings which were intended to properly represent the newly established country. Masters from Byzantium were invited to the island in order that they organize and start the mosaic craft there. During its operation, a new generation of artists grew and developed in Sicily. I will seek to observe the structure of the typical Sicilian artistic style and try to determine what artistic components the style originated from, describe the artistic features typical of Byzantine art and trace their reception in the local environment. A part of the thesis will also deal with Islamic art which the Sicilian art built on. I will focus primarily on the cathedral in Cefalu and the cathedral in Monreale, the Palatine Chapel and the church La Martorana in Palermo where one can observe the unique synthesis of the Byzantine and Islamic which is in many cases unmistakable and which originates from both the Sicilian history and the owners of the mosaic cycles.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK