Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Syntéza substituovaných arylguanidinů jako potenciálních léčiv XVI.
Název práce v češtině: Syntéza substituovaných arylguanidinů jako potenciálních léčiv XVI.
Název v anglickém jazyce: Synthesis of substituted arylguanidines as potential drugs XVI.
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra organické a bioorganické chemie (16-16120)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Karel Palát, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.01.2019
Datum zadání: 27.03.2019
Datum a čas obhajoby: 20.09.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.09.2021
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2021
Oponenti: doc. PharmDr. Mgr. Martin Krátký, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Seznámení se se zadanou problematikou.
2. Provedení literární rešerše.
3. Syntéza zadaných sloučenin.
4. Sepsání bakalářské práce s využitím provedené literární rešerše a praktických výsledků.
Seznam odborné literatury
Carey, Francis A. - Organic Chemistry, The McGraw-Hill Companies, Inc., New York 1996, 1151 pp.
Waisser K., Palát K.: Bioorganická chemie, Karolinum, Praha 2001, 306 s.
On-line chemické databáze:
Reaxys (CrossFire Database Suite)
SciFinder (Chemical Abstracts)
Vědecké publikace vyplývající z rešerše literatury.
Předběžná náplň práce
Literární rešerše v chemické a biologické literatuře a syntéza potenciálně biologicky aktivních látek ze skupiny arylguanidinů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Literature search of chemical and biological literature and synthesis of potential biologically active compounds from the group of arylguanidines.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK