Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv konzumace alkalické vody na sportovní výkon
Název práce v češtině: Vliv konzumace alkalické vody na sportovní výkon
Název v anglickém jazyce: Effect of alkaline water consumption on sports performance
Klíčová slova: alkalická voda, anaerobní výkon, reakční doba, step test, laktát, pH
Klíčová slova anglicky: alkaline water, anaerobic performance, reaction time, step test, lactate, pH
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyziologie (51-500200)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Michal Šteffl, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.09.2018
Datum zadání: 21.09.2018
Datum a čas obhajoby: 16.06.2020 10:30
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, U1, H3 -121, učebna
Datum odevzdání elektronické podoby:29.04.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:29.04.2020
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2020
Oponenti: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Jan Maleček, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Název: Vliv konzumace alkalické vody na sportovní výkon
Cíle: Cílem práce bylo zjistit rozdíly ve výkonnosti po třídenním příjmu alkalické vody v porovnání s příjmem vody s běžným pH.
Metody: Diplomová práce je koncipována jako experimentální studie. Studie se zúčastnilo celkem 12 probandů ve věku 19-28 let. Dobrovolnými účastníky byli studenti UK FTVS vojenského oboru. Součástí testování byly opakované výstupy na bednu (step test), testy reakční rychlosti na zrakový a sluchový podnět. Před zátěží a po zátěži byla zaznamenána hodnota laktátu v krvi, specifická hmotnost moči a tělesná diagnostika pomocí bio-impedančního přístroje. Studie trvala celkem 3 týdny. Testování bylo provedeno vždy s týdenním rozestupem v řízeném pitném režimu obyčejné nebo alkalické pitné vody, vždy 2 dny před testováním. Získaná data byla následně analyzována a zpracována.
Výsledky: Průměrný výkon probandů step testu v první části měření za obě testování po užívání obyčejné vody je 718,8 W, oproti průměrnému výkonu probandů po užívání vody alkalické, který je vyšší a dosahuje hodnoty 848,8 W. Průměrná změna výkonu po 2. step testu, byla při užívání placeba 15,7 % a při pití alkalické vody -0,9 %. Průměrné vnímání únavy po pití alkalické vody bylo nižší 8,4, než při užívání placeba 8,8. Průměrná změna rychlosti reakce na zrakový -0,2 % i sluchový -4,9 % podnět po 1. step testu po užívání placeba byla vyšší, než při užívání alkalické vody. Po 2. step testu byla průměrná změna reakce na světlo 2,5 % i zvuk 3,8 % vyšší u lidí pijící vodu alkalickou. Klidová hladina laktátu před zátěží po užívání obyčejné vody byla průměrně 1,5 mmol·l-1 a po zátěži 9,5 mmol·l-1. Průměrná klidová hladina laktátu před zátěží po užívání alkalické vody byla 1,9 mmol·l-1 a po zátěži 9,8 mmol·l-1. Po třídenním užívání alkalické vody dosahuje průměrný nárůst hodnoty laktátu po zátěži 555,1 % a po užívání obyčejné vody dosahovala průměrná hodnota nárůstu laktátu po zátěži 658,0 %.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Title: Effect of Alkaline Water Consumption on Sports Performance
Objectives: The aim of the work was to find out the differences in performance after three days of intake of alkaline water in comparison with intake of water with normal pH.
Methods: The thesis is conceived as an experimental study. A total of 12 participants aged 19-28 participated in the study. Volunteers were students of the UK FTVS military field. The testing included repeated crate outputs (step test), reaction rate tests on visual and auditory stimuli. Before and after exercise, blood lactate value, specific urine weight, and body diagnostics were recorded using a bio-impedance device. The study lasted a total of 3 weeks. Testing was performed with weekly spacing in controlled drinking regime of common or alkaline drinking water, always 2 days before testing. The obtained data were then analyzed and processed.
Results: The average power of the step test participants in the first part of the measurement for both tests after the use of plain water is 718,8 W, compared to the average power of the participants after the use of alkaline water, which is higher and reaches 848,8 W. The test was 15,7 % with placebo and -0,9 % with alkaline water. The average perception of fatigue after drinking alkaline water was lower than that of placebo 8,8. The mean change in response rate to both visual -0,2 % and auditory -4,9 % stimulus after the 1st placebo test was higher than with alkaline water. After step 2, the mean change in light response was 2,5 % and the sound 3,8 % higher in people drinking alkaline water. The resting lactate level before exercise after the use of plain water was on average 1,5 mmol•l-1. and after loading 9,5 mmol·l-1. The mean resting lactate level before exercise after alkaline water use was 1,9 mmol•l-1 and after exercise 9,8 mmol•l-1. After a three-day use of alkaline water, the average increase in the value of lactate after exercise was 555,1 % and after the use of plain water the average value of the increase in lactate after exercise was 658,0 %.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK