Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komunikace s hospitalizovanými seniory
Název práce v češtině: Komunikace s hospitalizovanými seniory
Název v anglickém jazyce: Communication with hospitalized seniors
Klíčová slova: komunikace, senioři, bariéry v komunikaci, stáří, cévní mozková příhoda, neverbální komunikace, doporučení pro komunikaci
Klíčová slova anglicky: communication, seniors, barriers to communication, old age, stroke, nonverbal communication, recommendation for communication
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav sociálního lékařství (15-190)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.09.2018
Datum zadání: 17.09.2018
Datum a čas obhajoby: 05.06.2019 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.04.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:30.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2019
Oponenti: Mgr. Eva Vachková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Autor: Jana Krausová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Komunikace s hospitalizovanými seniory
Vedoucí práce: doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc. Počet stran: 93 Počet příloh: 3 Rok obhajoby: 2019 Klíčová slova: Komunikace, senioři, bariéry v komunikaci, stáří, cévní mozková příhoda, neverbální komunikace, doporučení pro komunikaci.
Bakalářská práce se zabývá komunikací mezi ošetřovatelským personálem a hospitalizovanými seniory s hlavní léčebnou diagnózou cévní mozková příhoda. Teoretická část je zaměřena na objasnění pojmu stáří a jeho projevů. Dále rozebírá komunikaci jako proces, po stránce verbální i po stránce neverbální se zaměřením na doporučení pro komunikaci u specifických skupin pacientů. Poslední část práce poskytuje náhled na pacienty s cévní mozkovou příhodou.
Empirická část byla vyhodnocena za pomocí kvalitativní výzkumné metody. Výzkum byl prováděn v Oblastní nemocnici Jičín, a.s. na Neurologickém oddělení. Bylo vybráno celkem šest respondentů. Zkoumaný vzorek tvoří pouze pacienti seniorského věku s hlavní léčebnou diagnózou cévní mozková příhoda. Z odpovědí respondentů jsou jako výsledek vyhodnoceny předem stanovené výzkumné otázky.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Name and surname of the author: Jana Krausová Institution: Charles University Faculty of Medicine in Hradec Králové, Department of Social Medicine, Departmemnt of Nursing Title: Communication with hospitalized seniors Supervisor: doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc. Number of pages: 93 Number of attachments: 3 Year of defense: 2019 Keywords: communication, seniors, barriers to communication, old age, stroke, nonverbal communication, recommendation for communication
The Bachelor's thesis deals with communication between nursing staff and hospitalized senior citizens with the primary diagnosis of stroke. The theoretical part focusses on clarifying the term old age and its manifestation. Furthermore, it discusses communication as a process both verbal and non-verbal which focuses on recommendations for communication in certain groups of patients. The last part of the bachelor’s thesis provides an overview of patients with stroke.
The practical part was evaluated with the help of the qualitative research method. The research was done in Oblastní nemocnice Jičín in the Department of Neurology. A number of six respondents were chosen. The researched sample only consists of patients of a senior citizen’s age with diagnosed stroke. Predetermined research questions are evaluated based on the respondents’ answers.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK