Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Vliv ošetřovatelského personálu na psychické zvládání hospitalizace
Název práce v češtině: Vliv ošetřovatelského personálu na psychické zvládání hospitalizace
Název v anglickém jazyce: The Influence of the nursing staff on patient's coping with the hospitalisation
Klíčová slova: neverbální komunikace, haptika, mimika, psychosomatika, psychologie v ošetřovatelství
Klíčová slova anglicky: nonverbal communication, haptics, faciel expression, psychosomatic, psychology in nursing
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav sociálního lékařství (15-190)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.09.2018
Datum zadání: 17.09.2018
Datum a čas obhajoby: 05.06.2019 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.04.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:30.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2019
Oponenti: MUDr. Lubomír Hadaš, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce pojednává o tom, jaký vliv má neverbální chování, konkrétně mimika a haptika, ošetřovatelského personálu na psychické zvládání hospitalizace. Má teoretická část obsahuje informace o neverbální komunikace obecně i o její důležitosti v ošetřovatelské praxi. Detailněji je zde pak rozvedena část o mimice a haptice, jako součásti neverbální komunikace a hlavním tématu této práce. V empirické části pomocí polo strukturovaného rozhovoru s respondenty (ošetřovatelský personál, bývalí pacienti, aktuálně hospitalizovaní pacienti) diskutuji o jejich vlastním pohledu na dané neverbální chování a vnímání této péče.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis deals with the influence of nonverbal behavior, i.e. facial expressions and haptics, of the nursing staff on coping with the hospitalization. The theoretical part contains information on nonverbal communication in general and on its importance in nursing care. There is a detailed section on facial expressions and haptics, understood as a part of nonverbal communication and the main topic of this thesis. In the empirical part the author discusses with respondents their own perspective of the nonverbal behavior and perception of this type of care, using a semi-structured interview.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK