Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Vliv životního stylu na kvalitu života těhotné ženy
Název práce v češtině: Vliv životního stylu na kvalitu života těhotné ženy
Název v anglickém jazyce: The Influence of a Lifestyle on the Pregnant Woman's Quality of Life
Klíčová slova: kvalita života, těhotenství, zdravý životní styl
Klíčová slova anglicky: quality of life, pregnancy, healthy lifestyle
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav sociálního lékařství (15-190)
Vedoucí / školitel: Mgr. Eva Vachková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.09.2018
Datum zadání: 17.09.2018
Datum a čas obhajoby: 18.10.2019 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.09.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:16.09.2019
Datum proběhlé obhajoby: 18.10.2019
Oponenti: Mgr. Jana Matulová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Anotace Autor: Michaela Kodešová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové, oddělení ošetřovatelství Název práce: Vliv životního stylu na kvalitu života těhotné ženy Vedoucí práce: Mgr. Eva Vachková, Ph.D. Počet stran: 116 Počet příloh: 5 Rok obhajoby: 2019 Klíčová slova: kvalita života, těhotenství, zdravý životní styl Bakalářská práce se zabývá těhotenstvím, tím, jaký vliv má na kvalitu života a jak ji ovlivňuje zdravý životní styl. Práce se skládá ze dvou částí. První část je teoretická a zaměřuje se na definici těhotenství, vývoj plodu, mateřské změny v těhotenství, prenatální péči a životní styl v těhotenství. Také objasňuje pojem kvalita života, jeho historii, měření kvality života a také se zabývá specifickou kvalitou života v těhotenství. Druhá část je empirická a obsahuje analyzované výsledky dotazníkového šetření. To se zabývá kvalitou života těhotné ženy se zaměřením na zdravý životní styl.

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Annotation Author: Michaela Kodešová Institution: Institute of Social Medicine, Charles University, Faculty of Medicine in Hradec Kralove, Department of Nursing The name of the work: The influence of a lifestyle on the pregnant woman’s quality of life Supervisor: Mgr. Eva Vachková, Ph.D. The number of pages: 116 The number of attachments: 5 Defended in: 2019 Key words: quality of life, pregnancy, healthy lifestyle This bachelor thesis deals with pregnancy and its influence on quality of life and how much healthy lifestyle affects quality of life. My thesis is made up of two parts. The first part is theoretical and it is focused on the definition of pregnancy, foetal development, maternal changes during pregnancy, prenatal care and lifestyle during pregnancy. This part also clarifies the term ''quality of life'', its history, measure quality of lifestyle and also deals with specific quality of lifestyle during pregnancy. The second part is empirical and it contains analysed results of questionnaire. It also deals with quality of life of pregnant woman with focus on healthy lifestyle.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK