Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Hannah Arendtová o demokracii
Název práce v češtině: Hannah Arendtová o demokracii
Název v anglickém jazyce: Hannah Arendt on Democracy
Klíčová slova: Hannah Arendtová|Demokracie|Jednání|deliberace|participace|svoboda
Klíčová slova anglicky: Hannah Arendt|Democracy|acting|deliberation|participation|freedom
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav politologie (21-UPOL)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Štefek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.09.2018
Datum zadání: 15.09.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.09.2018
Datum a čas obhajoby: 30.01.2020 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.12.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:06.12.2019
Datum proběhlé obhajoby: 30.01.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Politická myslitelka Hannah Arendtová se ve své knize Vita aktiva zabývá základními lidskými činnostmi – prací, zhotovováním a jednáním. Jednání je pak vrcholnou lidskou činností, kde se manifestuje ta sféra lidského života, která jedince mezi sebou propojuje a vytváří veřejné společenství. Ve sféře jednání se ukazuje palčivost otázek po společenském uspořádání. Cílem této práce je zejména pochopit, jaký druh společenství z faktu plurality, který je pro sféru jednání nutným předpokladem, vyplývá. V rámci filosofie Hannah Arendtové bude nutné se vypořádat nejen s tématy moci, svobody nebo rovnosti, ale také s vývojem postavení samotného člověka jako politického aktéra. Zejména nás bude zajímat, zda lze podle Arendtové dospět k demokratickému politickému zřízení a jakého by mělo být takové zřízení charakteru.
Seznam odborné literatury
ARENDT, Hannah. Vita activa neboli O činném životě. Praha: OIKOYMENH, 2007. Knihovna novověké tradice a současnosti.
ARENDT, Hannah. Původ totalitarismu I-III. 2. vyd. Praha: Oikoymenh, 2013. Knihovna novověké tradice a současnosti.
ARENDT, Hannah. O násilí. 3. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2011. Oikoymenh.
ARENDT, Hannah. Mezi minulostí a budoucností: osm cvičení v politickém myšlení. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2002
ARENDT, Hannah. O revoluci. Praha: OIKOYMENH, 2011. Knihovna novověké tradice a současnosti.
ARENDT, Hannah a Ursula LUDZ. Was ist Politik?: Fragmente aus dem Nachlaß. München: Piper, 1993.
BENHABIB, Seyla. The reluctant modernism of Hannah Arendt. New ed. Lanham: Rowman and Littlefield, 1996. Modernity and political thought.
CANOVAN, Margaret. Hannah Arendt: A Reinterpretation of her Political Thought. Cambridge University Press 1992.
KALYVAS, Andreas. Democracy and the politics of the extraordinary: Max Weber, Carl Schmitt, and Hannah Arendt. Cambridge University Press 2008.
KATEB, George. Hannah Arendt, politics, conscience, evil. 1984.
PITKIN, Hanna Fenichel. The attack of the blob: Hannah Arendt's concept of the social. Chicago: University of Chicago Press, c1998.
RENSMANN, Lars. Cosmopolitan Republics: Rethinking Global Democracy with Hannah Arendt. Conference Papers - American Political Science Association [online]. 2009, 1-53, 2009.
SITTON, John F. Hannah Arendt's Argument for Council Democracy. In: Polity, Vol. 20, No. 1 (Autumn, 1987), pp. 80-100. The University of Chicago Press on behalf of the Northeastern Political Science Association.
TOCQUEVILLE, Alexis de. Demokracie v Americe. Voznice: Leda, 2012
VILLA, Dana. The Cambridge companion to Hannah Arendt. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. Cambridge companions to philosophy.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK