Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vlivy helénské filosofie na obraz stvoření a člověka v knize Moudrosti a Sírachovec
Název práce v češtině: Vlivy helénské filosofie na obraz stvoření a člověka v knize Moudrosti a Sírachovec
Název v anglickém jazyce: Effects of Hellenic Philosophy on the Image of Creation and of human being in the Book of Wisdom and Sirach
Klíčová slova: stvoření, Platónova kosmogonie, kniha Moudrosti, kniha Sírachovec
Klíčová slova anglicky: creation, Plato's cosmogony, Wisdom of Solomon, Sirach (Ecclesiasticus)
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ing. Pavel Větrovec, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.09.2018
Datum zadání: 14.09.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.09.2018
Datum a čas obhajoby: 13.01.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.11.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:13.01.2021
Datum proběhlé obhajoby: 13.01.2021
Oponenti: doc. ThLic. Josef Hřebík, Th.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude zpracována podle metodologie závěrečných studentských prací na KTF UK.
Téma bude pojednáno systematicky s aplikací exegeze biblických úryvků, především narativní a historicko-kritickou metodou.
Práce bude postupovat podle zřetelného tématu v logických krocích ke zřetelně formulovanému závěru.
Seznam odborné literatury
(seznam je zatím pouze orientační)

BIČ, Miloš. Výklady ke Starému Zákonu. 5, Knihy deuterokanonické (nekanonické, apokryfní). Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1996.
Dokumenty II. vatikánského koncilu. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002. Věroučná konstituce o Božím zjevení, s.101–123.
Katechismus katolické církve. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001.
Mattila, Sharon. Ben Sira and the Stoics: A Reexamination of the Evidence. Journal of Biblical Literature, 2000.
Teologie těla: katecheze Jana Pavla II. o lidské lásce podle Božího plánu. 5. vydání. Praha: Paulínky, 2015.
PETROSILLO, Piero. Křesťanství od A do Z. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1998.
RAHNER, Karl a Herbert VORGRIMLER. Teologický slovník. Vyd. 2., revid. (ve Vyšehradu 1.). Praha: Vyšehrad, 2009.
RIST, John M. Stoická filosofie. Praha: OIKOYMENH, 1998.
STÖRIG, Hans Joachim. Malé dějiny filozofie. Praha: Zvon, 1991.
Výklad Bible v církvi: dokument Papežské biblické komise z 15. 4. 1993. 2. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007.
Předběžná náplň práce
Práce hledá podobnosti obrazu stvoření mezi biblickými knihami Sírachovec a Moudrosti a Platónovým spisem Timaios a předkládá obraz Božího stvoření prezentovaný v knize Moudrosti a exegezi pasáží Sír 16,24 – 18,14; 39,12–35; 42,15 –43,33.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis seeks the similarities of the image of creation between the biblical books Sirach and Wisdom of Solomon and Plato's work Timaios and presents the image of God's creation presented in the Wisdom of Solomon and the exegesis of the passages of Sir 16: 24-8, 14; 39.12–35; 42.15 –43.33.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK