Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Vztah rychlosti a přesnosti střelby v házené na začátečnické úrovni
Název práce v češtině: Vztah rychlosti a přesnosti střelby v házené na začátečnické úrovni
Název v anglickém jazyce: Relationship shooting velocity and accuracy in handball on beginners level
Klíčová slova: házená, rychlost střelby, přesnost střelby, vrchní hod jednoruč ze země
Klíčová slova anglicky: handball, throw velocity, throw accuracy, one-handed overarm on the spot throw
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sportovní hry (51-600300)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Martin Tůma, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.09.2018
Datum zadání: 13.09.2018
Datum a čas obhajoby: 05.09.2019 14:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC2-2, C218, Seminární místnost katedry sportovních her
Datum odevzdání elektronické podoby:22.08.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:22.08.2019
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2019
Oponenti: Mgr. Petra Pravečková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Efektivitu střelby v házené může ovlivnit řada faktorů. Přesnost a rychlost střely patří mezi faktory rozhodující. Cílem práce je zjistit vzájemnou závislost obou parametrů u hráčů na začátečnické úrovni. Práce bude vycházet z terénního měření během kvalifikačních kol celorepublikové soutěže mladšího žactva.
Pro dosažení cíle je třeba splnění následujících úkolů:
1. Provést rešerši dostupných literárních zdrojů týkajících se daného tématu.
2. Navrhnout metodiku zpracování zjištěných dat
3. Provést měření
4. Analyzovat shromážděná data
5. Případně formulovat obecnější závěry pro trénink sledované kategorie
Seznam odborné literatury
KNUDSON, D., MORRISON, C. Qualitative analysis of human movement. Champaign(III.) : Human Kinetics, 1997
TŮMA, M. Zvyšuje maximální zapojení svalové síly přesnost pohybu?. Těl.Vých.Sport. Mlád., 1999, 5, s. 45-46.
VENKADESAN, M., MAHADEVAN, L.: Optimal strategies for throwing accurately [online]. 9.8.2010, [cit. 2010-10-10]. Dostupné z:
http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1008/1008.1442v1.pdf
BAYIOS I. et al: Kinematic throwing stability during a simulated handball game [online]. 29.6.2012,Dostupné z:http://www.sjss-sportsacademy.edu.rs/archive/details/full/kinematic-throwing-stability-during-a-simulated-handball-game-127.html
RIVILLA-GARCIA, J. et al. ( 2011) Influence of the opposition in throwing accuracy in elite and amateur handball players Journal of Sports Science and Medicine 10 (3), 534-539

a další dle pokynů vedoucího práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK