Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Porovnání explozivní síly dolních končetin v různých lyžařských a snowboardových disciplínách
Název práce v češtině: Porovnání explozivní síly dolních končetin v různých lyžařských a snowboardových disciplínách
Název v anglickém jazyce: The comparison of strength of lower limbs in different ski and snowboard disciplines
Klíčová slova: explozivní síla, skok z místa daleký, výskok dosažný, lyžování, běžecké lyžování, travní lyžování, severská kombinace, skok na lyžích, alpské lyžování, snowboardcross
Klíčová slova anglicky: explosive strength, broad jump, vertical jump, skiing, cross country skiing, grass skiing, nordic combination, ski jumping, alpine skiing, snowboardcross
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sporty v přírodě (51-600400)
Vedoucí / školitel: PhDr. Matouš Jindra, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.09.2018
Datum zadání: 12.09.2018
Datum a čas obhajoby: 09.01.2020 10:30
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UD1-1, D108, Seminární místnost katedry sportů v přírodě
Datum odevzdání elektronické podoby:11.12.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:11.12.2019
Datum proběhlé obhajoby: 09.01.2020
Oponenti: PaedDr. Tomáš Gnad
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cíle: Cílem práce je porovnat explozivní sílu dolních končetin v různých lyžařských a snowboardových disciplínách.
Metody: Jedná se o empiricko-teoretickou práci. K ověření hypotéz byl použit jednoduchý experiment (testování). Kvantitativního výzkumu se zúčastnilo 6 použitých souborů. Testování bylo uskutečněno pomocí dvou standardizovaných testů, skok z místa snožmo a vertikální výskok dosažný (Sargentův skok). U obou testů se hodnotil nejlepší ze tří pokusů.
Výsledky: Ve dvou testech na explozivní sílu dolních končetin byly mezi některými lyžařskými disciplínami a snowboardcrossem prokázány významné rozdíly v této schopnosti. Nejlepších výsledků v obou testech dosáhli reprezentanti alpského lyžování, což vyvrátilo naše hypotézy. Potvrdilo se pouze očekávání, že skokani na lyžích dosáhnou lepších výsledků než reprezentace severské kombinace.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Aims: The aim of this thesis is to compare explosive strength of lower limbs in different ski and snowboard disciplines.
Methods: This is an empiric-theoretical thesis. A simple experiment (testing) was used to verify the hypothesis. 6 used sets participated in the quantitative research. Testing was carried out using two standardized tests, broad jump and vertical jump (Sargent jump). In both tests the best of the three trials was evaluated.
Results: In two tests for the explosive strength of the lower limbs significant differences in this ability were shown between some ski disciplines and snowboardcross. The best results in both tests were achieved by representatives of alpine skiing which disproved our hypotheses. Only the expectation that ski jumpers would perform better than the nordic combination was fulfilled.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK