Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Participace druhé generace Vietnamců v České republice na vysokoškolském vzdělávání
Název práce v češtině: Participace druhé generace Vietnamců v České republice na vysokoškolském vzdělávání
Název v anglickém jazyce: Participation of the Second Generation of Vietnamese in the Czech Republic in Education at Universities
Klíčová slova: vzdělávání|druhá generace|Vietnamci|vysoké školy|hodnoty|stereotypy|etnická identita
Klíčová slova anglicky: education|second generation|Vietnamese|universities|values|stereotypes|ethnic identity
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.09.2018
Datum zadání: 11.09.2018
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.09.2018
Datum a čas obhajoby: 29.01.2020 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:07.01.2020
Datum proběhlé obhajoby: 29.01.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Martin Sycha, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zásady pro vypracování:
Práce se bude zabývat účastí druhé generace Vietnamců na vysokoškolském vzdělávání. Cílem práce je identifikovat vybrané skutečnosti (jazykové a kulturní bariéry, stereotypy), se kterými se v průběhu formálního vzdělávání na vysokých školách setkávají, a zjistit, jaké jsou názory dospělých Vietnamců – vysokoškoláků – na rozdíly v jejich vzdělávání oproti vzdělávání běžných studentů, kteří nejsou příslušníky národnostní menšiny. Budu se zabývat historií migrace Vietnamců do ČR, jejich etnickou identitou a hodnotami. V neposlední řadě se v práci zaměřím na rozdíly mezi rodinnými hodnotami a hodnotami majoritní společnosti a zejména účastí Vietnamců druhé generace na vysokoškolském vzdělávání. Kvalitativně orientované empirické šetření, které bude realizováno formou rozhovorů s respondenty-studenty, se zaměří na analýzu a interpretaci motivů Vietnamců druhé generace v České republice k účasti na vzdělávání, překážky, s nimiž se v přístupu ke vzdělávání setkávají, a na způsoby jejich překonávání.

Struktura:

1 Vietnamci jako národnostní menšina
1.1 Vietnamská komunita v České republice
1.2 Etnická identita, hodnoty Vietnamců
1.3 Vietnamští žáci a studenti na českých vysokých školách
2 Druhá generace Vietnamců v České republice
2.1 Rozdíly v chování etnických Vietnamců a Čechů
2.2 Integrace Vietnamců a jejich druhé generace
3 Účast Vietnamců druhé generace v České republice na vysokoškolském vzdělávání
3.1 Motivace druhé generace Vietnamců v České republice ke studiu na vysoké škole
3.2 Překážky druhé generace Vietnamců v České republice ve studiu na vysoké škole
4 Empirické šetření: Reflexe zkušenosti druhé generace Vietnamců v České republice se vzděláváním na vysokých školách
Seznam odborné literatury
BRAUNEROVÁ, Denisa. Integrace Vietnamců v České republice. Olomouc, 2009 [vid. 2017-07-12]. Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta. Vedoucí práce: Mgr. Eva DOHNALOVÁ. Dostupné zhttps://theses.cz/id/kx2dee/91063-433151798.pdf
ČSÚ. Cizinci celkem podle státního občanství k 31.12.2013 [online]. Česká republika, 2014 [vid. 2018-04-15]. Dostupné z:https://www.czso.cz/documents/11292/27914491/1312_c01t01.pdf/bac718d1-9c7a-4f28-8b97-2750d58e0f74?version=1.0
FELICIANO, Cynthia a Rubén G. RUMBAUT. Gendered paths: Educational and occupational expectations and outcomes among adult children of immigrants. Ethnic and Racial Studies. 2005, 28(6), p. 1087–1118 [vid. 2017-07-12]. ISSN 0141-9870. Dostupné z:https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/37955135/Feliciano-Rumbaut__ERS__28__6_2005_-_Gendered_Paths.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1519753060&Signature=hGqb8p8udBlBB0qft0HgwMOjaq4%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DGendered_paths_Educational_and_occupatio.pdf
HUBERTOVÁ, Lucie. Vliv sociálního a kulturního kontextu na formování identity u dospívajících imigrantů vietnamského původu v Severní Americe. E-psychologie. 2014, 8(1), s. 13–23 [vid. 2017-07-12]. ISSN 1802-8853. Dostupné z:https://e-psycholog.eu/pdf/hubertova.pdf
KOCOUREK, Jiří. Vietnamci v ČR. In: LEONTIYEVA, Yana (ed.). Menšinová problematika v ČR: komunitní život a reprezentace kolektivních zájmů: (Slováci, Ukrajinci, Vietnamci a Romové). Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2006, s. 46–62. ISBN 80-7330-098-2
KOPLOVÁ, Kristýna. Druhá generace Vietnamců v České republice. Plzeň, 2013 [vid. 2017-07-12]. Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta Filozofická. Bakalářská práce. Vedoucí práce: Mgr. Alena PAŘÍZKOVÁ, Ph.D. Dostupné zhttps://theses.cz/id/hq5byu/
KUKLA, Lubomír a kol. Sociální a preventivní pediatrie v současném pojetí. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-271-9223-6.
LEVELS, Mark, Jaap DRONKERS a Gerbert KRAAYKAMP. Immigrant children's educational achievement in western countries: origin, destination, and community effects on mathematical performance. American Sociological Review, 2008, 73(5) p. 835–853 [vid. 2017-07-12]. ISSN 0003-1224. Dostupné z:http://repository.ubn.ru.nl/bitstream/handle/2066/73266/73266.pdf
LUKÁŠOVÁ, Růžena a Lukáš NOVÝ. Organizační kultura: od sdílených hodnot a cílů k vyšší výkonnosti podniku. Praha: Grada, 2004. ISBN 978-80-247-0648-1.
MASLOWSKI, Nicolas a Jiří ŠUBRT. Kolektivní paměť: k teoretickým otázkám. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2689-5.
MINKOV, Michael, Geert HOFSTEDE a Gert J. HOFSTEDE. Cultures and Organizations: Software of the Mind. McGraw-Hill Education - Europe, 2010. 3rd. ISBN 978-0-07-166418-9.
NAVRÁTIL, Pavel a Libor MUSIL. Sociální práce s příslušníky menšinových skupin. Sociální studia. 2000, 5, s. 127­­­–163 [vid. 2017-11-26]. ISSN 1212-365X. Dostupné z:http://socstudia.fss.muni.cz/sites/default/files/Navrátil,%20Musil.pdf
PECHOVÁ, Eva. Migrace z vietnamu do české republiky v kontextu problematiky obchodu s lidmi a vykořisťování. La Strada Česká republika [online], 2007 [vid. 2018-20-02]. Dostupné z:https://aa.ecn.cz/img_upload/224c0704b7b7746e8a07df9a8b20c098/Zprava_migrace_Vietnam.pdf
PORTES, Alejandro a Lingxin HAO. The schooling of children of immigrants: Contextual effects on the educational attainment of the second generation. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2004, 101(33), p. 11920–11927 [vid. 2017-07-15]. ISSN neuvedeno. Dostupné z: http://www.pnas.org/content/pnas/101/33/11920.full.pdf
RUMBAUT, Rubén G. Turning points in the transition to adulthood: Determinants of educational attainment, incarceration, and early childbearing among children of immigrants. Ethnic and Racial Studies, 2005, 28(6) p. 1041–1086 [vid. 2017-07-12]. ISSN 0141-9870. Dostupné z:http://www.wou.edu/~mcgladm/Geography%20107%20Cultural%20Geography/unit%202%20human%20migration/optional/incarceration%20Portes.pdf
SCHMID, Carol L. Educational Achievement, Language-Minority Students, and the New Second Generation. Sociology of Education, 2001, 74, p. 71–87. ISSN 1939-8573. Dostupné z:http://www.asanet.org/sites/default/files/savvy/images/members/docs/pdf/special/soe/soe_extra_2001_Article_5_Schmid.pdf
SCHNEPF, Sylke V. How different are immigrants? A cross-country and cross-survey analysis of educational achievement. IZA Discussion paper series, 2004, 1398 [vid. 2017-07-15]. ISSN neuvedeno. Dostupné z:https://www.econstor.eu/bitstream/10419/20696/1/dp1398.pdf
SMÍLKOVÁ, Jana. Kulturní a multikulturní andragogika a jejich význam pro výchovu a vzdělávání dospělých. Zlín, 2014 [vid. 2017-07-12]. Bakalářská práce. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Vedoucí práce: doc. PhDr. Mgr. Jaroslav BALVÍN, Csc.. Dostupné z:http://hdl.handle.net/10563/28770
TRIEBENEKLOVÁ, Terezie. Integrace druhé generace vietnamských dětí do české společnosti. Praha, 2011 [vid. 2017-07-15]. Bakalářská práce. Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Vedoucí práce: Mgr. Zuzana PODANÁ, Ph.D. Dostupné z:https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/91163
ZHOU, Min, a Carl L. BANKSTON. Social Capital and the Adaptation of the Second Generation: The Case of Vietnamese Youth in New Orleans. The International Migration Review, 1994, 28(4), p. 821–845 [vid. 2017-08-01]. ISSN 1747-7379. Dostupné z: http://www.sscnet.ucla.edu/soc/faculty/zhou/pubs/Zhou_Bankston_Social_Capital.pdf
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK