Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Copingové strategie klientů výchovných ústavů
Název práce v češtině: Copingové strategie klientů výchovných ústavů
Název v anglickém jazyce: Coping mechanisms of clients in young offenders institutions
Klíčová slova: coping|strategie zvládání stresu|výchovný ústav|coping v adolescenci|coping a delikvence
Klíčová slova anglicky: Coping|Young offenders’ institutions|Detention centres for adolescents|Adolescent coping|Delinquent coping
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavlína Vyšínová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.08.2018
Datum zadání: 27.08.2018
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.09.2018
Datum a čas obhajoby: 09.02.2023 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.12.2022
Datum proběhlé obhajoby: 09.02.2023
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Laura Juríková
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tato práce se zabývá copingovými strategiemi klientů výchovných ústavů v ČR. Klade si za cíl zkoumat copingové strategie klientů VÚ z osobnostního i situačního hlediska a propojit je s faktory v životě klientů VÚ, které mohou coping ovlivňovat. V teoretické části nejdříve uvádí základní přehled vybraných teorií copingu, ale především souvislosti copingových strategií s dalšími situačními a osobnostními faktory podstatnými pro klienty VÚ, jako je adolescentní věk, duševní zdraví, rodinné a socioekonomické zázemí a coping v kontextu výchovného zařízení. Dále se teoretická část práce zaměřuje na strukturu ústavní a ochranné výchovy v ČR, její právní základ a uvádí několik charakteristik klientů VÚ.
Design výzkumného návrhu je smíšený. V první části navrhujeme měřit copingové strategie klientů VÚ pomocí dotazníku SVF 78 – Strategie zvládání stresu a porovnat je jednak se standarty pro běžnou českou populaci a dále pak srovnat mezi sebou výsledky skupiny chlapců a skupiny dívek ze vzorku klientů VÚ.
V druhé časti výzkumného návrhu formulujeme otázky pro polostrukturovaný rozhovor, které se zaměřují na copingové strategie klientů VÚ v situačním kontextu konkrétních stresorů, které sami klienti vnímají jako nejpalčivější.
Seznam odborné literatury
Frydenberg, E. (2008). Adolescent coping: Advances in theory, research and practice (adolescence and society)(2nd ed.). Routledge.
Janský, P. (2009). Problémové dítě a náhradní výchovná péče ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-273681
Lazarus, R. S. (1984). Stress, appraisal, and coping. Springer.
Paulík, K. (2017). Psychologie lidské odolnosti(2nd ed.). Grada.
Skinner, E. A., & Zimmer-Gembeck, M. J. (2016). The development of coping. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-41740-0
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK