Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
L'image de l'esclave dans les contes créoles de Patrick Chamoiseau.
Název práce v jazyce práce (francouzština): L'image de l'esclave dans les contes créoles de Patrick Chamoiseau.
Název práce v češtině: Obraz otroka v kreolských pohádkách Patricka Chamoiseaua.
Název v anglickém jazyce: The image of slave in Patrick Chamoiseau's Creol tales.
Klíčová slova: Chamoiseau, esclavage, colonisation, Petites Antilles, Martinique, négritude, créolité, antillanité, langue créole, récit, conte, narrateur, littérature orale
Klíčová slova anglicky: Chamoiseau, slavery, colonization, Lesser Antilles, Martinique, négritude, créolité, antillanité, creole language, story, fairy tale, narrator, oral literature
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: francouzština
Ústav: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Vedoucí / školitel: Mgr. Milena Fučíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.08.2018
Datum zadání: 08.01.2019
Datum a čas obhajoby: 22.05.2019 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R122, 122, 1. patro, vlevo, mezi toaletami
Datum odevzdání elektronické podoby:16.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2019
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Vojtěch Šarše, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Hlavním cílem práce je rozebrat kreolské pohádky Patricka Chamoiseaua, proniknout do martinické kultury – jazyka, historie, literárního žánru pohádky – a blíže tak specifikovat kreolskou identitu podle hnutí créolité, a to z perspektivy kolonizace a otroctví, přičemž důraz bude kladen na hlubší symbolickou a jazykovou analýzu, tedy dva zásadní aspekty v tvorbě Patricka Chamoiseaua.
Seznam odborné literatury
PRAMENY:

CHAMOISEAU, P. Otrok stařec a obří pes. Praha: Volvox Globator, 2005.
CHAMOISEAU, P. Byl jednou jeden zázrak. Praha: Baobab, 2018.
CHAMOISEAU, P. Une enfance créole.
CHAMOISEAU, P. Solibo ohromný.


SEKUNDÁRNÍ LITERATURA:

Fučíková, M. (2005): Patrick Chamoiseau – zapisovač slov a autor kreolských románů. In Chamoiseau, P., (2005) Otrok stařec a obří pes. Praha: Volvox Globator, pp. 93-98.

Fučíková, M., (2008): « Le Romancier qui "doit se faire Poète". Fonctions de la métaphore chamoisienne » in Swoboda, Tomasz, Wierzbowska, Ewa, Wronska, Olga, éds., 2008 : Autour de Patrick Chamoiseau, Actes du colloque, Pologne, Gdansk, Cahiers de l’Equipe de Recherche en Théorie Appliquée (ERTA), tome 1, pp. 49-57.

Fučíková, M., (2010): « "C’est la fête de la langue !". Traduire l’univers créole de Patrick Chamoiseau en tchèque ». In Ch. Zaremba - N. Dutrait, (eds) Traduire. L’Art de la contrainte, Aix-en-Provence: PUP.

Fučíková, M., (2011): « Le discours préfaciel et les notes dans les textes de Patrick Chamoiseau : statut et fonctions du paratexte ». In Les médiations de l’auteur. Le cas de l’écrivain, Paris: L’Harmattan.

Furderer, D., (1998): Lecture plurielle de « L’esclave vieil homme et le molosse » de Patrick Chamoiseau, Nice: PUN.

Le Bris, M., (2007): Pour une littérature-monde. Paris: Gallimard. [cit. 5. 8. 2018]. Dostupný z www: <http://www.lemonde.fr/livres/article/2007/03/15/des-ecrivains-plaident-pour-un-roman-en-francais-ouvert-sur-le-monde_883572_3260.html>.

Mounin, G., (1963): Les problèmes théoriques de la traduction. Paris: Gallimard.

Moura, J.-M., (1999): Littératures francophones et théories postcoloniales, Paris: PUF.

Rochman, M.-C., (1996): « Une autofiction : Solibo Magnifique de Patrick Chamoiseau ». In Mathieu Martine, éd., 1996, Littératures autobiographiques de la Francophonie. Paris: L’Harmattan, ss. 83-91.

Swoboda, T., Wierzbowska, E, Wronska, O., éds., (2008): Autour de Patrick Chamoiseau, Actes du colloque. Gdansk: Cahiers de l’Equipe de Recherche en Théorie Appliquée (ERTA).

Viart, D., Vercier, B., (2005) La littérature française au présent. Héritage, modernité, mutations. Paris: Bordas.
Předběžná náplň práce
Předmětem diplomové práce je dílo frankofonního spisovatele Patricka Chamoiseaua. Diplomová práce reflektuje zvláště tematiku otroctví v povídkách a pohádkách martinického autora. Diplomová práce zasazuje dílo Patricka Chamoiseaua do historického a politického kontextu a také osobního života spisovatele. Diplomová práce přibližuje geografické a kulturní zvláštnosti oblasti Malých Antil. Diplomová práce dále podrobněji analyzuje povídku Otrok stařec a obří pes a vybrané pohádky. Na základě této analýzy diplomová práce nabízí typická témata a jazykové prostředky užívané Patrickem Chamoiseauem. Diplomová práce se též zabývá orální literaturou a kulturou Martiniku. Diplomová práce také pojednává o současných problémech společnosti skrze reflexi dalšího díla Patricka Chamoiseuaua.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The subject of the diploma thesis is the work of the francophone writer Patrick Chamoiseau. The thesis reflects especially the theme of slavery in short stories and fairy tales of this martinic author. The diploma thesis puts Patrick Chamoiseau's work in the historical and political context as well as the personal life of the writer. The diploma thesis describes geographic and cultural particularities of the Lesser Antilles. The thesis analyzes in more detail the story The Slave Old Man and the Giant Dog and selected fairy tales. Based on this analysis, the thesis offers typical themes and language tools used by Patrick Chamoiseau. The thesis also deals with the oral literature and culture of Martinique. The thesis also discusses the current problems of society through reflection of another work by Patrick Chamoiseuau.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK