Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tisk na Černokostelecku v období první republiky se zaměřením na týdeník Průboj
Název práce v češtině: Tisk na Černokostelecku v období první republiky se zaměřením na týdeník Průboj
Název v anglickém jazyce: Press in region of Cernokostelecko in the period of the first republic with a focus on newspaper Pruboj
Klíčová slova: Kadeřábek, Kostelec nad Černými lesy, Průboj, regionální, noviny, Šimáček,tisk
Klíčová slova anglicky: Kaderabek, Kostelec nad Cernymi lesy, press, print, Pruboj, regional, Simacek
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.08.2018
Datum zadání: 21.08.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.08.2018
Datum a čas obhajoby: 16.10.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 16.10.2018
Oponenti: prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Seznam použitých zdrojů

BEDNAŔÍK, K. O projektovaných a neprovedených drahách na území bývalého okresu Český Brod. In: Sborník Práce muzea v Kolíně. Kolín: Regionální muzeum, 1984. ČJK 735 312 361 511.

BEDNAŘÍK, K., HAVELKOVÁ, V. Okresní a městský archiv v Českém Brodě. Archiv v Kostelci nad Černými lesy. Průvodce po fondech a sbírkách. Praha: Krajský dům osvěty, 1959.

BEDNAŘÍK, P., JIRÁK, J. KÖPPLOVÁ, B. Dějiny českých médií. Od počátku do současnosti. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3028-8.

BERÁNKOVÁ, M., KŘIVÁNKOVÁ, A., RUTTKAY, F., Dějiny československé žurnalistiky. 3. díl. Praha: Novinář, 1988.

CEBE, J. Činnost Syndikátu československých novinářů v období druhé republiky.
In: JIRÁK, J., BEDNAŘÍK, P., KÖPPLOVÁ, B. A KOL. Druhá republika: 167 obyčejných dnů. Politické a mediální klima a jeho reflexe. Praha: Karolinum, 2016. ISBN 970-80-246-3586-6.

CEBE, J. Spolkový život českých novinářů v letech 1945–1948. Praha: Karolinum, 2015.

ČAPEK, K. Případ s cenzurou (1931). In: Sloupkový ambit. Praha: Československý spisovatel, 1957.

ČECH, M. Černokostelecko. Kostelec n. Č. lesy: Městský národní výbor, 1989.

ČTVRTNÍK, P., GALUŠKA, J., TOŠNEROVÁ, P. Dějiny pošty v českých zemích: VII Pošta na prahu velkých reforem. Praha: Česká pošta, s.p., 2000.ISBN 80-86437-02-07.

HALADA, J., OSVALDOVÁ. B. Slovník žurnalistiky. Výklad pojmů a teorie oboru. Praha: Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3752-5.

HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-040-2

HODINÁŘ, K., KLÍMA, V. Kronika města Kostelec nad Černými lesy z roku 1912. Kostelec n. Č. Lesy: knihtiskárna Kadeřábek, 1912.

HOBL, D. Černokostelecké hrnčířství ve druhé polovině 19. století. In: Práce muzea v Kolíně III. Regionální muzeum Kolín, 1984. ČJK 735 312 361 511.

HUMBERGER, J. Krajinský tisk. In Přítomnost. Nezávislý týdeník. Vydání ze dne 23. 12. 1926, ročník III., č. 50.

KADEŘÁBKOVÁ, V. Knihtiskárna Františka Kadeřábka. In: Černokostelecký zpravodaj, č. 4, rok 2004.

KÁRNÍK, Z. České země v éře první republiky (1918–1938). Díl první. Vznik, budování a zlatá léta republiky (1918–1929). Praha: Libri, 2000. ISBN 80-7277-027-6.

KAZIMOU, I. Dlouhá cesta k dočasnému Československu. Elektronická kniha. Praha: Nakl. Koláček M. – E-knihy jedou, 2018. ISBN 978-80-7589-454-0

KLÁPŠTĚ, J. Středověké osídlení Černokostelecka. Památky archeologické. 1978, 69(2), ročník. ISSN 0031-0506.

KLIM, J., SCHÖDELBAUER, V. a kol., Československo 1918–1939, Specializovaný katalog známek a celistvostí. Brno: Merkur-Revue, 2002.

KLIMEK, A. Vítejte v první republice. Praha: nakl. Havran, 2003. ISB 80-86515-33-8.

KOKOŠKA, ST. (ed.) Obrana národa v dokumentech:1939–1945. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017. ISBN 978-80-87912-92-8.

KOUDELKA, J. Naše hospodářské dílo. Kolín: b. n., 1934.

KUDRNÁČ, J. Klučov. Staroslovanské hradiště ve Středních Čechách. Praha: Academia, 1970. 509-21-885.

KUBÍČEK, J. Česká retrospektivní bibliografie. Řada 1 Noviny. Díl 2 Noviny České republiky 1919-1945, část 1 Bibliografie. Brno: Sdružení knihoven České republiky, 2004. ISBN 80-86249-28-X.

KUBÍČEK, J., Česká retrospektivní bibliografie. Řada 1. Noviny. Díl 2 Noviny České republiky 1919–1945, část 2 Přehledy, rejstříky. Brno: Sdružení knihoven ČR, 2004. ISBN 80-86249-29-8.

KVASNIČKOVÁ, A. Doubravčice 1331–2011. Obec Doubravčice, 2011.

KVASNIČKOVÁ, A. Problematika jazykových korektur v českém tisku. Bakalářská práce. UJAK, Praha, 2015. Vedoucí práce: PhDr. H. Schreiber.

KVASNIČKOVÁ, A. Cenzura v českém tisku v průběhu staletí se zaměřením na cenzuru v kronikách, zvláště pak v kronikách Českobrodska. Diplomová práce. UJAK, Praha, 2017. Vedoucí práce: Prof. PhDr. M. Soleiman pour Hashemi, CSc.

MIŠKOVSKÁ, Z. Českobrodský redaktor Jozef Miškovský (1859–1940). In: Archivní prameny Kolínska 1999, Kolín: SOkA, 2000.

MIŠKOVSKÁ, Z. Dějiny první tiskárny v Českém Brodě a Ladislav Beneš.
In: Středočeský sborník historický. Praha, 2012, sv. 38.

MORAVEC, F. Kolín za války. Kolín: Nákladem Řemeslnické Besedy v Kolíně vytiskla knihtiskárna A. Hanuše, 1932.

MRVÍK, V. J. Dějiny černokosteleckých domů. Historická topografie města Kostelce nad Černými lesy. Kostelec n. Č. lesy: Lesnická práce s.r.o., 2011. ISBN 978-80-7458-006-2.

NOVÁK, P. Josef Borovička, zemědělský dělník ve víru velké i malé komunální politiky.
In: Osobnosti agrární politiky 19. a 20. století: sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve dnech 24.-25. května 2006. sestavila Blanka Rašticová. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 2006. ISBN:80-86185-55-9.

OSVALDOVÁ, B., ČEŇKOVÁ, J. Česká republika mezi dvěma světovými válkami. Praha: Academia, 2017. ISBN 978-80-200-2754-2.

OSVALDOVÁ, B, HALADA, J. Encyklopedie praktické žurnalistiky. Praha: Libri, 1999. ISBN 80-85983-76-1

Ottova encyklopedie obecných vědomostí na CD-ROM: 1-28. A-Ž. Digitální replika Ottova slovníku naučného. 28 svazků na jediném CD-ROM. Praha: AION CS, 1997.
Díl XIV., heslo Kostelec.

PEJŠA, J., STAREC, M. Historické pivovary Kolínska. Kostelec n. Č. lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2011, s. 45.

RAKUŠANOVÁ, L. V jednom rybníku ano, ale ne na jedné lodi. In: 21. Konference Člověk a média. Média v kraji nebo na okraji? Aneb jak mohou regionální média ovlivnit volby. Praha: Hnutí fokoláre, 2012.

RUß-MOHL, S., BAKIČOVÁ, H. Žurnalistika: komplexní průvodce praktickou žurnalistikou. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-0158-8.

STANĚK, J. Peníze v českých zemích. Přehled mincí a papírových peněz v dějinných a hospodářských souvislostech od 10. století dodnes. Praha: P.A.S. Praha, 1995. ISBN 80-901893-1-8.

STRETTIOVÁ, M. O starých časech a dobrých lidech. Praha: Topičova edice, 1947.

SVATOŠ, J. TŘEŠTÍK, M. Kostelecká keramika. Kutná Hora: Label, 2008. ISBN 80-903018-1-9

SVATOŠ, J., BOHATA, JÍŠA J. Černokostelecko na historických pohlednicích. Louňovice: nakl. Jan Svatoš, 2001. ISBN 80-903018-0-0.

ŚALDA, J. Budování tisku za Rakouska, československé republiky a jeho obrana za německé okupace. Obálkový podnázev: Paměti legendárního ředitele Melantrichu. Praha: nakl. EVA, 2001. ISBN: 80-238-8732-7.

ŠIMÁČEK, F. Za poznáním města Kostelce nad Č. Lesy a jeho okolí. Kroniky díl I. Místopis. Dějiny kosteleckého panství. Domy. Statistika. Vydáno jako součást knižnice týdeníku Průboj. Kostelec n. Č. L, 1935.

ŠIMÁČEK, FR., Slib letošního 28. října. In: Průboj, vydání ze dne 29. 10. 1929, č. 44, ročník X.

ŠIMÁČEK, F., VESELÝ, J. Průvodce po Černokostelecku. Vydáno péčí musejního spolku pro okres černokostelecký a spolku majitelů domů v Kostelci n. Č. Lesy. Kostelec n. Č. Lesy, 1937.

ŠRÁMEK, O. Padesát let Školního lesního podniku Kostelec nad Černými lesy Vysoké školy zemědělské v Praze. Kostelec n. Č. lesy. 1985.

ŠTROBL, K. Politický tisk Kolínska a Českobrodska v období mezi světovými válkami. In: Archivní prameny Kolínska. Kolín: SOkA Kolín, 2003.

TRAMPOTA, T., VOJTĚCHOVSKÁ, M. Metody výzkumu médií. Praha: Portál s.r.o., 2010. ISBN 978-80-7367683-4.

VEČEŘA, P. Úvod do dějin tištěných médií. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4178-9

VERNER, P. Historie mediální komunikace. Praha: UJAK, 2013. ISBN 978-80-7452-027-3.

WASCHOVÁ CÍSAŘOVÁ, L. Média v kraji jsou i nejsou na okraji. In: 21. Konference Člověk a média. Média v kraji nebo na okraji? Aneb jak mohou regionální média ovlivnit volby. Praha: Hnutí fokoláre, 2012.

WINTER, Z. Zlatá doba měst českých. Praha: Odeon, 1991. ISBN 80-207-0244-X

WÖGERBAUER, M., PÍŠA, P., ŠÁMAL, P. JANÁČEK, P. A KOL. V obecném zájmu: cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře:1749–2014. Praha: Academia: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 2015, svazek I, svazek II. ISBN 978-80-200-2491-6 (komplet) (Academia).


Seznam použitých internetových zdrojů

ARCHIV VÝTVARNÉHO UMĚNÍ. Databáze informačního systému abART. František Kadeřábek. ©2005-2006 [online]. Dostupné z http://www.isabart.org/person/35366

ARCHIV VÝTVARNÉHO UMĚNÍ. Databáze informačního systému abART Vaněk Karel. ©2005-2006 [online]. Dostupné z http://www.isabart.org/person/39868

ARCHIV VÝTVARNÉHO UMĚNÍ. Databáze informačního systému abART. Strettiová Marie. ©2005-2006 [online]. Dostupné z http://www.isabart.org/person/39860

ČSÚ, Veřejná databáze. Počet obyvatel a domů podle výsledků sčítání od roku 1896. [online]. Dostupné z https://www.czso.cz/csu/sldb/pocet-obyvatel-a-domu-podle-vysledku-scitani-od-roku-1869

DĚJINY MÉDIÍ. Končelík, J. Dokumenty a studie k dějinám českých a slovenských médií. 2008. [online]. [cit. 21. 5. 2018] Dostupné z: https://www.koncelik.eu/

GRIMMICHOVÁ, M., Stavovské otázky novinářské – Novináři pro sebe a pro jiné. In: Duch novin. Praha: O. Butter, 1929. Vydání dne 25. 3. 1928, ročník I., č. 3, s. 63–64. Digitalizovaný dokument. [online]. Dostupné z http://www.digitalniknihovna.cz/cuni_fsv/periodical/uuid:e2811d39-f991-4f4c-b10d-7978da152487

HERBEN, J. Jozef Miškovský sedmdesátníkem. In: Duch novin. Praha: O. Butter, 1929. Datum vydání 25. 3. 1929. Digitalizovaný dokument. [online]. Dostupné z http://www.digitalniknihovna.cz/cuni_fsv/periodical/uuid:e5ce0d84-868c-40e7-b92a-01aa35de7ca6

MěÚ, Kostelec nad Černými lesy, odbor Evidence obyvatel a matrika. Evidence obyvatelstva. [online] Dostupné z http://www.kostelecncl.cz/matrika%2Devidence%2Dobyvatel/ds-1026/archiv=0

OBEC ŠKVOREC. Čeněk Tonder. ©2018 [online] Dostupné z https://www.obecskvorec.cz/modules/file_storage/download.php?file=dedf0e20|131

SEDLÁČEK, M. K vývoji českého pravopisu. In: Naše řeč. © 2011 [online]. Dostupné
z http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7120.

KRUIS, Jaro. Prokůpkův kraj: krajský orgán Republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu. Čáslav: Novina, 1942. Středočeská vědecká knihovna v Kladně. ©1993-2018 [online].Dostupné z https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0362210-Prokupkuv-kraj/?disprec=1&iset=2

MIŠKOVSKÝ, B., HANUŠ, A.. Českobrodsko a Černokostelecko: vlastivědná příručka pro školu i domov. Český Brod: Božetěch Miškovský, 1920. Středočeská vědecká knihovna v Kladně. ©1993-2018 [online].Dostupné z https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0358062-ceskobrodsko-a-cernokostelecko/?disprec=1&iset=6

KOUDELKA, J., LITERA, V., HANUŠ, A., SKALÁK, J., BAYER J. L.. Středočeské hlasy: týdenník Českoslovanské sociálně demokratické strany dělnické pro volební okresy 28., 48., 56., 57., 65. Kolín: Václav Špringl, 1948. Středočeská vědecká knihovna v Kladně. ©1993-2018 [online]. Dostupné z https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_redo_cat-0359419-Stredoceske-hlasy/?disprec=2&iset=10

Středočeská vědecká knihovna v Kladně (SVK), Regionální literatura – seriály do
r. 1950, Pečky (Česko: oblast),Kolín (Česko: okres), Český Brod (Česko: oblast), (Kostelec n. Č. lesy: oblast). ©1993-2018 [online]. Dostupné z https://www.svkkl.cz/

ŠAVRDA, V. Významné osobnosti obce Čekanice. In: Blatenské listy. Ročník 19 (29), č. 14. [online]. Dostupné z ftp://46.23.56.43/BLAT_LISTY_ARCHIV/2008/14_08.pdf

ŠTĚDRÝ, B., BUCHTELA, R. Komentované zákony Československé republiky. Praha: nakl. Československý Kompas, 1924. © 2016 [online]. Dostupné z https://digi.law.muni.cz/handle/digilaw/7069. Digitální knihovna Právnické fakulty MU.

Novinářské prázdninové kurzy. In: Věstník československých novinářů, vydání z června 1933, ročník VII, č. 7. Digitalizovaný dokument. [online]. Dostupné z http://www.digitalniknihovna.cz/cuni_fsv/periodical/uuid:16a76162-cd73-4029-95bf-a1681494a164

Karel Vaněk. In: Věstník československých novinářů, vydání z června 1933, ročník VII, č. 7. Digitalizovaný dokument. [online]. Dostupné z http://www.digitalniknihovna.cz/cuni_fsv/periodical/uuid:16a76162-cd73-4029-95bf-a1681494a164

Vládní nařízení č.118/193 ze dne 28. 5. 1935. In: Sbírka zákonů a nařízení státu československého. Ročník 1935. Čáska 36. Vládní nařízení o povinných výtiscích. [online]. Dostupné z http://ftp.aspi.cz/opispdf/1935.html

VOLÁK, FR. Historie Peček. Pečky v době nové. Příspěvek sepsaný ve 20. letech
20. století pečeckým starostou Františkem Volákem. © 2000-2018 [online].Dostupné https://www.pecky.cz/cs/mesto/o-meste/z-historie-mesta.html

ZACH, A. Snahy. In: Slovník českých nakladatelství 1849–1949. © Aleš Zach 2007-2018 [online]. Dostupné http://www.slovnik-nakladatelstvi.cz/nakladatelstvi/snahy.html

ZACH, A.. Jos. Miškovský. Nakladatelství při knihkupectví v Českém Brodě. In: Slovník českých nakladatelství 1849–1949. © Aleš Zach 2007-2018 [online]. Dostupné http://www.slovnik-nakladatelstvi.cz/nakladatelstvi/jos-miskovsky.html

Zákon č. 3/1863 ze dne 17. 12. 1862 Zákon o tisku. In: Dějiny médií. Dokumenty
a studie k dějinám českých a slovenských médií. 2008.[online]. Dostupné z https://www.koncelik.eu/tiskovy-zakon-3-1863/

Zákon č. 121/1920 Sb. ze dne 29. 2 1920. Ústavní listina ČSR. In: Dějiny médií. Končelík J.Dokumenty a studie k dějinám českých a slovenských médií. 2008.[online]. Dostupné z https://www.koncelik.eu/ustava-121-1920/

Zákon č. 50/1923 ze dne 19. 3. 1923. Zákon na ochranu republiky. In Dějiny médií. Končelík, J. Dokumenty a studie k dějinám českých a slovenských médií. 2008. [online]. Dostupné z: https://www.koncelik.eu/zakon-50-1923-ochrana-rep/

Zákon č. 126/1933 ze dne 10. 7. 1933. Zákon, kterým se mění a doplňují tiskové zákon (tzv. malý tiskový zákon). In Dějiny médií. Končelík, J. Dokumenty a studie k dějinám českých a slovenských médií. 2008. [online]. Dostupné z https://www.koncelik.eu/zakon-126-1933/

Zákon č. 96/1937 Sb. ze dne 12. 5. 1937. Zákon o úpravě platových poměrů školních inspektorů, jakož i školních inspektorů, profesorů, ředitelů a učitelů národních škol přidělených školním úřadům (orgánům). [online] Dostupné z http://ftp.aspi.cz/aspi/opispdf/1937.html

Zákon č. 184/1950 ze dne 20. 12. 1950. Zákon o vydávání časopisů a o Svazu československých novinářů. In: Dějiny médií. Končelík J. Dokumenty a studie k dějinám českých a slovenských médií. 2008. [online]. Dostupné z https://www.koncelik.eu/tiskovy-zakon-184-1950/


Prameny

Gymnázium B. Hrabala v Nymburce, archiv školy – Třídní výkazy Reálné školy obecné v Nymburce z let 1910–1919.

Katastrální úřad Kolín (KÚ), Pozemková kniha Kostelec n. Č. lesy, vložka č. 48, sb. listin 65/1922.

Muzeum hrnčířství v Kostelci nad Černými lesy, sbírkový fond – periodika a regionální literatura. Průboj, ročník IX, rok 1937.

Národní archiv (NA) Praha-Chodovec, Zemský úřad Praha – Presidium zemského úřadu, fond 207, karton 1203, sig. 207-1218-18.

Národní archiv (NA) Praha-Chodovec, Československá strana nár. socialistická, ústřední sekretariát Praha. Zn. ÚS NSS – AMU 35, karton 5, sig. 35-1/182.

OÚ Tismice. Kronika obce Tismice 1928–1975.

OÚ Křinec. Matrika městyse Křince.

Podlipanské muzeum v Českém Brodě, sbírkový fond – periodika. Naše Hlasy, roky 1887, 1894–1915, 1918–1939.

Soukromý archiv Jiřího D. Bohaty (Kostelec n. Č. lesy). Průboj, ročníky I–X, roky 1929–1938. Regionální merkantilie. Fotografický archiv osobností Černokostelecka.

Státní oblastní archiv Kolín (SOkA), Osobní fond F. Šimáčka, bez inv. č. (nezaevidováno).

Státní oblastní archiv Kolín (SOkA) K, Osobní výkaz učitele Fr. Šimáčka. Okr. národní výbor Český Brod, inv. č. 208, č. k. 350.

Státní oblastní archiv Kolín (SOkA), OÚ Český Brod, spisová manipulace 1929–1939, sign 8/4/2060.

Státní oblastní archiv Kolín (SOkA), Okr. úřad Český Brod, inv. č. 1004, sign. 8/4/126
č. k. 470.

Státní oblastní archiv Kolín (SOkA), Okr. úřad Český Brod, inv. č. 1111, sign. 8/4/13
č. k. 918;

Státní oblastní archiv Kolín (SOkA), Okr. úřad Český Brod, inv. č. 1163, sign. 15/6/Ka/40, č.k. 1113.

Vojenský historický archiv (VHA) Praha, Osobní spis dle zákona č. 255/46 Sb –
Fr. Šimáček.

Vojenský historický archiv (VHA) Praha, dotazníky Min. vnitra o činnosti osob odsouzených pro protiněmeckou politickou činnost, sbírka Dotazníky o domácím odboji, rok 1945, 135/45.

Vojenský historický archiv (VHA) Praha, evidence Návrhy na udělení Čs. válečného kříže 1939 a medaile za zásluhy I. stupně, vložka č. 28.
Předběžná náplň práce
Práce se snaží přispět k tématu prvorepublikového regionálního tisku; s důrazem na tisk v regionu Černokostelecka a především se zaměřením na týdeník Průboj (1929–1939). V první části je vymezeno Černokostelecko, a to po stránce teritoriální, demografické i historické. Druhá část se věnuje vývoji regionálního tisku a s tím spojené legislativy a otázek cenzury, třetí je přehledem tisku v oblasti, přičemž poukazuje na regionální tiskárny, nakladatele a osobnosti. Stěžejní pro závěrečnou část práce je samotný týdeník Průboj (komplet); charakterizován je po stránce obsahové, autorské, grafické či jazykové, podchyceny jsou i případy cenzury. Součástí této části je také první a ucelená biografie Františka Šimáčka, redaktora Průboje.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The work tries to contribute to the theme of the First Republic regional press; with greater emphasis on printing in the region Cernokostelecka and especially focusing on Pruboj weekly (1929-1939). In the first part is defined Cernokostelecko, both in terms of territorial, demographic and historical. The second part deals with the development of the regional press and related legislation and censorship issues, the third is an overview of the press in the area, pointing to regional printers, publishers and personalities. The main part of the thesis is the newspaper Pruboj (complete); the periodical is characterized by aspect content, authorship, graphic or language; also censorship cases are described. In this part is also the first and complete biography of Frantisek Simáček, editor of Pruboj.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK